Kwaliteitsindicatoren: COPD

Kwaliteitsindicatoren voor de zorg aan patiënten met COPD zijn berekend op basis van gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen. Daarbij is uitgegaan van de beschrijving van indicatoren door het NHG, die hier te vinden zijn.

Indicatorscores zijn berekend op praktijkniveau. In de tabellen zijn naast de gemiddelde scores van deze huisartsenpraktijken ook de mediane waarde (de middelste waarde) en de spreiding tussen de praktijken weergegeven. De spreidingsmaat betreft de waarde van het 10de en 90ste percentiel. Per indicator is aangegeven of het om een proces- of uitkomstindicator gaat. Een procesindicator geeft weer of een bepaalde meting is gedaan. Een uitkomstindicator geeft aan of de uitkomst van die meting conform de richtlijnen is. Het cijfer achter de beschrijving van de indicatoren in de tabellen correspondeert met de gebruikte nummers in de NHG-documentatie.

Nielen MMJ, Janssen C, Davids R, Verheij RA. Kwaliteitsindicatoren voor chronische aandoeningen in de Nederlandse huisartsenpraktijk in 2013. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 11-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/kwaliteitsindicatoren-copd