Cijfers huisartsen - Kwaliteitsindicatoren voor de zorg aan patiënten

In de zorg zijn kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om de kwaliteit van geleverde zorg mee in kaart te brengen. Zo ook de kwaliteitsindicatoren voor de huisartsenzorg, die zijn afgeleid van de NHG-standaarden voor goede zorg. In 2013 zijn de kwaliteitsindicatoren voor de zorg bij astma, COPD, diabetes mellitus en hart-en vaatziekten voor het laatst gemeten. In 2022 zal er een nieuwe meting verschijnen.

Voor het berekenen van de kwaliteitsindicatoren zijn we uitgegaan van de beschrijvingen van de kwaliteitsindicatoren zoals opgesteld door het Nederlands huisartsen Genootschap (NHG).

Blijft alles wat ik vertel geheim?Berekening kwaliteitsindicatoren bij astma, COPD, diabetes mellitus en hart- en vaatziekte
De hieronder gepresenteerde kwaliteitsindicatoren zijn berekend op basis van gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen, die Nivel Zorgregistraties verzamelt en analyseert. Indicatorscores zijn berekend op praktijkniveau.

Opmerkingen bij de vier tabellen met berekende kwaliteitsindicatoren (hieronder)

 • Naast de gemiddelde scores van de huisartsenpraktijken zijn de mediane waarde (de middelste waarde) en de spreiding tussen de praktijken weergegeven.
 • De spreidingsmaat betreft de waarde van het 10de en 90ste percentiel.
 • Per indicator is aangegeven of het om een procesindicator of uitkomstindicator gaat. Een procesindicator geeft weer of een bepaalde meting is gedaan. Een uitkomstindicator geeft aan of de uitkomst van die meting conform de richtlijnen is.
 • Het cijfer achter de beschrijving van de indicatoren in de tabellen correspondeert met de gebruikte nummers in de NHG-documentatie.


Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnTabel 1: Kwaliteitsindicatoren voor de zorg aan patiënten met astma

  Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnTabel 2: Kwaliteitsindicatoren voor de zorg aan patiënten met COPD

  Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnTabel 3: Kwaliteitsindicatoren voor de zorg aan patiënten met diabetes mellitus

  Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnTabel 4: Kwaliteitsindicatoren voor de zorg aan patiënten met hart- en vaatziekten

  Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers huisartsenzorg
  Alle cijfers die we bij 'Cijfers zorgverlening huisartsenzorg' presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten huisartsenpraktijken. Bijna alle huisartsen houden een digitaal patiënteninformatiesysteem bij. Hierin staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en uitslagen van diagnostische tests.

  • Cijfers 2020: de cijfers over de Zorg door de huisarts zijn gebaseerd op gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van ongeveer 369 huisartsenpraktijken met in totaal bijna 1,6 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Bij deze cijfers zijn de aanvullende gegevens die de Peilstations verzamelen niet meegenomen.
    
  • Methode en verantwoording vaststellen cijfers: bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsen vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
  Hek, K. Cijfers huisartsen - Kwaliteitsindicatoren voor de zorg aan patiënten . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-06-2022; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/kwaliteitsindicatoren-voor-de-zorg-aan-patienten