Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten

We bieden inzicht in hoe we de cijfers verzamelen en analyseren op basis van zorggegevens die fysiotherapiepraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons aanleveren.

WereldbolOmvang gegevensverzameling deelnemende fysiotherapiepraktijken

In 2019 zijn in het kader van Nivel Zorgregistraties gegevens verzameld over 355.492 patiënten die reguliere fysiotherapeutische zorg hebben ontvangen van 2.667 fysiotherapeuten werkzaam in 216 eerstelijns fysiotherapiepraktijken. Van het totaal aantal patiënten waren er gegevens van 328.936 nieuwe en 136.925 afgesloten behandelepisodes. De gegevens over het aantal nieuwe en afgesloten behandelepisodes is meer dan het totaal aantal patiënten. Dit komt omdat patiënten meerdere behandelepisodes kunnen hebben in hetzelfde jaar.

Vinkje GoedRepresentativiteit van de cijfers

De representativiteit van de deelnemende fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties in 2019 is bepaald door een vergelijking te maken met gegevens van de landelijke geregistreerde eerstelijns fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten uit het Algemeen Gegevens Beheer (AGB) register van december 2019.

De representativiteit van de deelnemende fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn in 2019, is bepaald door een vergelijking te maken met gegevens van de landelijke geregistreerde eerstelijns fysiotherapiepraktijken en fysiotherapeuten uit het Algemeen GegevensBeheer (AGB) register van december 2019:

 • Wanneer we globaal kijken naar de verdeling van de deelnemende fysiotherapiepraktijken van Nivel Zorgregistraties over vier regio’s, dan zien we een iets andere verdeling over de regio’s in vergelijking met de landelijke verdeling van fysiotherapiepraktijken. Met name het aandeel praktijken in Oost Nederland is iets hoger binnen Nivel Zorgregistraties.
 • De gemiddelde leeftijd van fysiotherapeuten die deelnemen aan de Nivel Zorgregistraties, is met ruim 38 jaar iets jonger dan het landelijk gemiddelde van 42 jaar. Het percentage mannelijke (47%) en vrouwelijke (53%) therapeuten is iets evenrediger verdeeld vergeleken met de cijfers uit het AGB-register

Tabel: Vergelijking aandeel fysiotherapiepraktijken Nivel Zorgregistraties en aandeel fysiotherapiepraktijken landelijk, naar regio, 2019

  Nivel Zorgregistraties Landelijk
Aantal fysiotherapiepraktijken** N=216 % N=11.230 %
Regio*        
Noord 8 3,7 1.054 9,4
Oost 79 36,6 2.171 19,3
Zuid 40 18,5 2.472 22,0
West 89 41,2 5.533 49,3
*Regio-indeling: Noord (Drenthe, Friesland, Groningen), Oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland), Zuid (Noord-Brabant, Limburg), West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland)
**Van fysiotherapiepraktijken met meerdere vestigingen zijn alleen de gegevens van de hoofdlocatie meegenomen.

Tabel: Vergelijking van geslachtsverdeling en gemiddelde leeftijd van fysiotherapeuten in Nivel Zorgregistraties en fysiotherapeuten inschreven in het AGB-register (2019)

  Nivel Zorgregistraties Landelijk
  N=2.667* % N=31.456 %
Man 750 47,2 12.849 40,8
Vrouw 839 52,8 18.607 59,2
Gemiddelde leeftijd 38,5 42,3
* Totaal aantal therapeuten in de NZR database, leeftijd en geslacht is bekend van 1589 therapeuten


Representativiteit voorgaande jaren

In 2018 namen 350 fysiotherapeuten deel, verspreid over 57 praktijken (representativiteit).
In 2017 namen 216 fysiotherapeuten deel, verspreid over 48 praktijken (representativiteit).
In 2016 namen 204 fysiotherapeuten deel, verspreid over 50 praktijken (representativiteit).
In 2015 namen 194 fysiotherapeuten deel, verspreid over 47 praktijken (representativiteit)
In 2014 namen 171 fysiotherapeuten deel, verspreid over 40 praktijken (representativiteit)
In 2013 namen 131 fysiotherapeuten deel, verspreid over 43 praktijken (representativiteit)
In 2012 namen 58 fysiotherapeuten deel, verspreid over 26 praktijken (representativiteit)
In 2011 namen 62 fysiotherapeuten deel, verspreid over 29 praktijken (representativiteit)

PatienteninformatieInhoud gegevensverzameling

De gegevens die in 2019 voor Nivel Zorgregistraties zijn verzameld, zijn gegevens die iedere fysiotherapeut vastlegt voor de reguliere administratie en welke nodig zijn voor declaratie van behandelingen, aangevuld met gegevens uit de KNGF-richtlijn 'Fysiotherapeutische dossiervoering 2019'. Opmerkingen hierbij:

 • De gegevens die nodig zijn voor de gepresenteerde resultaten zijn vaak niet van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle informatie in alle softwarepakketten aanwezig is, of doordat gegevens niet zijn ingevuld door de fysiotherapeut.
 • Ook zijn sommige berekeningen gebaseerd op een selectie van de patiëntenpopulatie. Om bijvoorbeeld cijfers over de evaluatie van de behandeling te berekenen, worden alleen gegevens van patiënten gebruikt voor wie in het betreffende jaar de behandeling is beëindigd.

Voor meer informatie over de verzamelde gegevens voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: zie Specificatie gegevensverzameling Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – Fysiotherapeuten.

TurfstreepjesWijze van verzamelen van gegevens

Het verzamelen van gegevens van fysiotherapiepraktijken verloopt als volgt:

 1. Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware.
 2. Jaarlijks worden gegevens uit dit dossier gefilterd en verstuurd naar het Nivel. Alléén gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen.
 3. Met software van een Trusted Third Party (TTP) worden patiënt-identificerende gegevens naar een zogenaamd pseudoniem geconverteerd. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Het gepseudonimiseerde extractiebestand wordt naar het Nivel verzonden.

Deelnemende softwareleveranciers zijn:

 • Intramed (Intramed)
 • LogicData (Fysiologic)
 • Monitored Rehab Systems (FysioRoadMap)
 • Faireware (Winmens)
 • ProSoftware  (Zorgadmin)

KwaliteitbeoordelingKwaliteitscontrole op de cijfers

Voor de jaarcijfers worden niet alle gegevens gebruikt die zijn verzameld voor de Nivel Zorgregistraties. Voor het berekenen van deze cijfers is een selectie gemaakt in de databestanden op basis van de beschikbare data met voldoende kwaliteit. De aangeleverde gegevens worden daartoe gecontroleerd op duplicaten van data, op niet-interpreteerbare waarden in velden en op de continuïteit van gegevensaanleveringen in de tijd.

Als er sprake is van een ontbrekende periode in de aanlevering van een praktijk, kunnen gegevens over de omvang van de behandeling bij de fysiotherapeut niet berekend worden. Het is immers niet bekend hoeveel consulten hebben plaatsgevonden in de periode waarover geen gegevens zijn aangeleverd.

Meijer, W. Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-06-2021; geraadpleegd op 23-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methode-vaststellen-cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten