Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten

We bieden inzicht in hoe we de cijfers verzamelen en analyseren op basis van zorggegevens die logopedisten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons aanleveren.

WereldbolOmvang gegevensverzameling deelnemende diëtisten
In 2019 zijn er binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens verzameld van 23.042 patiënten (episodes) die zijn behandeld door 375 logopedisten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg, verspreid over 95 praktijken.

Figuur: Geografische spreiding deelnemende logopediepraktijken Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, 2019
('meer' (zie legenda) betekent 'meer deelnemende diëtistenpraktijken in een regio (ongewogen voor de landelijke spreiding)'

Vinkje GoedRepresentativiteit van de cijfers
De representativiteit van de deelnemende logopediepraktijken en logopedisten aan Nivel Zorgregistraties is bepaald door een vergelijking te maken met de gegevens van alle logopediepraktijken en logopedisten die staan ingeschreven in het AGB-register (2019).

  • Wat betreft de geografische spreiding zijn de logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties representatief voor de landelijke situatie. De geslachtsverdeling van de deelnemende logopedisten is vergelijkbaar met de landelijke cijfers. De gemiddelde leeftijd van de deelnemende logopedisten ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde.
  • De gegevens die worden verzameld voor het berekenen van de cijfers zijn niet altijd van alle patiënten beschikbaar. Dit kan komen doordat niet alle velden in alle softwarepakketten aanwezig zijn, doordat beschikbare velden niet zijn ingevuld door de logopedist, of omdat berekeningen zijn gebaseerd op een selectie van de patiënten. 

PatienteninformatieInhoud gegevensverzameling
De gegevens die voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn verzameld, zijn gegevens die iedere logopedist vastlegt voor de reguliere administratie en die nodig zijn voor declaratie, aangevuld met gegevens uit de richtlijnen voor verslaglegging. Op de website vindt u de specificatie van de gegevensverzameling voor iedere deelnemende discipline aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

De gegevens hebben betrekking op verschillende elementen van het zorgproces:

  • Patiënt
  • Aanmelding
  • Gezondheidsprobleem
  • Behandeling
  • Evaluatie


TurfstreepjesWijze van verzamelen van gegevens
Een deelnemende zorgverlener registreert patiëntgegevens en zorginhoudelijke gegevens in de reguliere praktijksoftware. Door middel van een extractietool worden de gegevens hieruit geëxtraheerd. Voor logopedisten is deze extractietool ingebouwd in de softwarepakketten Prosoftware, Evry, Incura, Intramed en MijnLogopedieDossier.

Periodiek wordt handmatig of automatisch een extractie van deze gegevens gemaakt. Alleen gegevens van patiënten die geen bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens worden hierbij meegenomen.

Voordat een extractiebestand naar het Nivel verzonden wordt, converteert software van een Trusted Third Party (ZorgTTP) patiënt-identificerende gegevens naar een pseudoniem. Dit wordt gedaan om de privacy van patiënten te kunnen waarborgen in het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

 

Privacybescherming
We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).


KwaliteitbeoordelingKwaliteitscontrole op de cijfers
De geëxtraheerde gegevens worden gecontroleerd op onmogelijke of niet ingevulde waarden. Ook vindt er controle plaats op ontbrekende periodes in de gegevensbestanden van de praktijken.

De geëxtraheerde gegevens worden gecontroleerd op onmogelijke of niet ingevulde waarden. Ook vindt er controle plaats op missende periodes in de gegevensbestanden van de praktijken, op het vóórkomen van onterechte gegevens en op het doorlopen van de gegevensverzameling in de tijd.

De gegevens van praktijken die in een kalenderjaar korter dan zes maanden deelnamen zijn voor de berekeningen van de jaarcijfers buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan omdat deze praktijken de resultaten kunnen vertekenen, bijvoorbeeld door oververtegenwoordiging van kortdurende behandelingen.

<p>Meijer WM,&nbsp;Dijk L van.&nbsp;Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten.</p> . Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 18-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methode-vaststellen-cijfers-zorgverlening-logopedisten