Methode vaststellen ziektespecifieke informatie - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel ZorgregistratiesCijfers over morbiditeit (incidentie en prevalentie)

De totstandkoming van het aantal nieuwe en bekende patiënten met een ziekte (incidentie en prevalentie) staat in detail beschreven in Berekening morbiditeitscijfers op basis van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Opmerkingen hierbij:

  • De cijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van de Nederlandse populatie (leeftijd, geslacht en stedelijkheid).
  • Vanaf 2011 is de trend weergegeven van het aantal nieuwe en het totaal aantal patiënten.
  • De punten in de grafieken zijn de cijfers van het betreffende jaar; de trendlijn is niet gemodelleerd maar is de best passende lijn door de verschillende jaarcijfers.

HuisartsContacten met de huisartsenpraktijk

Voor het bepalen van het aantal contacten met de huisartsenpraktijk maken we gebruik van door de huisarts gedeclareerde consulten en verrichtingen. Sinds 2019 zijn er aanpassingen gemaakt aan de wijze waarop het zorggebruik berekend wordt, omdat per 1 januari 2019 de declaratiecodes voor contacten in de huisartszorg drastisch gewijzigd zijn. Daarnaast zijn er dat jaar voor het eerst contacten voor de ketenzorg opgenomen in de cijfers. Over deze methode is meer te lezen in de factsheet Hoe vaak hebben Nederlanders contact met de huisartsenpraktijk? Zorggebruik in de huisartsenpraktijk in 2019.

SamenwerkingsverbandZiektegerelateerd zorggebruik

Door de gedeclareerde contacten te combineren met vastgelegde diagnoses op dezelfde dag kunnen we vaststellen waarvoor een patiënt op het spreekuur is geweest. Dit maakt het ook mogelijk om zorggebruik in te delen in drie categorieën:

  • contacten vanwege een bepaalde ziekte
  • contacten voor klachten gerelateerd aan de ziekte
  • overige klachten

Contacten voor klachten gerelateerd aan de ziekte

Voor de categorie ‘zorg voor aan de ziekte gerelateerde klachten’ maken we gebruik van de gestandaardiseerde morbiditeitsratio (SMR) om te bepalen of een aandoening naar verhouding vaker voorkomt bij mensen met een bepaalde ziekte. Opmerkingen hierbij:

  • De prevalentie van een aandoening in een bepaalde patiëntenpopulatie wordt gedeeld door de prevalentie in de Nederlandse bevolking bij een gelijke leeftijd- en geslachtsverdeling.
  • Een SMR van boven de 1,0 betekent dat een aandoening bij de betreffende patiëntenpopulatie vaker voorkomt dan op basis van leeftijd en geslacht verwacht zou worden.
  • Alle klachten en aandoeningen met een SMR van 1,5 of hoger worden beschouwd als een ‘aan de ziekte gerelateerde klacht’.

SamenwerkenReferentiegroep

Bij een aantal analyses maken we gebruik van een referentiegroep. Het referentiecijfer is het cijfer in de Nederlandse bevolking bij een gelijke leeftijds- en geslachtsverdeling van de onderzochte patiëntenpopulatie.

 

Nielen, M. Methode vaststellen ziektespecifieke informatie - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-11-2022; geraadpleegd op 02-12-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/methode-vaststellen-ziektespecifieke-informatie