Methode koppelen gegevens huisarts-huisartsenpost

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn koppelt de gegevens uit patiëntendossiers van huisartsen aan gegevens uit patiëntendossiers van huisartsenposten. Het doel is te komen tot gecombineerde prevalentie- en incidentiecijfers van gezondheidsproblemen in zowel de huisartsenpraktijk als de huisartsenpost. We leggen uit welke methode we hiervoor gebruiken en verantwoorden de kwaliteit, representativiteit en privacy-inachtneming van onze werkwijze en resultaten.

Gebruikte methode gegevenskoppeling huisarts – huisartsenpost

Methode: pseudonimisering van de gekoppelde gegevensMethode: pseudonimisering van de gekoppelde gegevens

Aan de gekoppelde gegevens van iedere patiënt is een pseudoniem toegekend, bestaande uit de vier cijfers van de postcode, de geboortedatum en het geslacht van de patiënt. Met dit pseudoniem kunnen we vaststellen of twee van deze combinaties gelijk zijn zodat we ze kunnen koppelen, maar is de persoon op wie de gepseudonimiseerde code betrekking heeft niet te achterhalen. De vier cijfers van de postcode, het geslacht en het geboortejaar blijven echter in hun oorspronkelijke vorm wel beschikbaar. Meer informatie over pseudonimisering door Nivel Zorgregistraties Eerste lijn vindt u in bijlage 2 van het Privacyreglement van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Om de waarschijnlijkheid te vergroten dat gegevens van twee gekoppelde patiëntendossiers dezelfde persoon vertegenwoordigen, zijn gegevens van huisartsenposten alleen gekoppeld aan gegevens van huisartsenpraktijken die in het verzorgingsgebied van de betreffende huisartsendienstenstructuur liggen.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Resultaat: gekoppelde populatieResultaat: gekoppelde populatie
De gekoppelde populatie (dit zijn de patiënten die ingeschreven staan bij huisartsenpraktijken die gekoppeld konden worden aan gegevens van huisartsenposten) bestaat uit 516.762 personen uit 127 huisartsenpraktijken en 19 huisartsendienstenstructuren.

Representativiteit gekoppelde populatie
Tabel 1 (onderaan de pagina) laat zien dat deze populatie qua leeftijd en geslacht een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormt (Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2012). Voor analyses zijn verschillende selecties van de totale gekoppelde populatie gebruikt.


Gezondheidsproblemen bij huisarts en huisartsenpostGezondheidsproblemen bij huisarts en huisartsenpost
Om te komen tot gecombineerde prevalentie- en incidentiecijfers van gezondheidsproblemen in zowel de huisartsenpraktijk als de huisartsenpost, zijn beide datasets gekoppeld volgens de hiervoor beschreven methode van pseudonimisering. Vervolgens zijn huisartsenpraktijken geselecteerd op basis van de kwaliteit van registratie van ICPC-codes. Dit resulteerde in gegevens van 91 huisartsenpraktijken met 376.354 ingeschreven patiënten en 317.284,5 patiëntjaren.


Zorggebruik bij huisarts en huisartsenpostZorggebruik bij huisarts en huisartsenpost
Om na te gaan hoeveel personen met zowel de huisartsenpraktijk (dagzorg) als de huisartsenpost contact hebben gehad, zijn beide datasets gekoppeld volgens de bovenstaande methode. Voor patiënten die niet het hele jaar ingeschreven hebben gestaan in de huisartsenpraktijk is een correctiefactor toegepast. Zo tellen patiënten (en hun contacten) die bijvoorbeeld slechts één kwartaal ingeschreven waren maar voor een kwart mee. Contacten met de huisartsenpost tellen alleen mee in het totale contactcijfer als deze hebben plaatsgevonden in de periode dat de patiënt ingeschreven stond bij de gekoppelde huisartsen-dagpraktijk. Het totaal aantal patiënten dat in 2012 minimaal 1 keer contact heeft gehad met huisartsenpraktijk én huisartsenpost komt na deze correcties op 33.419. De gegevens van deze patiënten zijn afkomstig uit 96 huisartsenpraktijken en 18 huisartsendienstenstructuren.

Zwaanswijk M, Nielen MMJ, Hek K, Elffers B, Verheij RA. Methode koppelen gegevens huisarts-huisartsenpost.. Methode koppelen gegevens huisarts-huisartsenpost. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-11-2022; geraadpleegd op 02-12-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/methoden/methoden-vaststellen-cijfers-zorgverlening/methode-koppelen-gegevens-huisarts-huisartsenpost