Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: toen en nu

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is voornamelijk gebaseerd op longitudinale, routinematig vastgelegde gegevens in de zorg. Het Nivel kent een lange traditie in het gebruik van dit type gegevens.

Kalender Voorlopers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Het begon allemaal in 1970:

 • 1970: CMR Peilstations. Registreren van het voorkomen van ziekten en aandoeningen door middel van papieren turflijsten in huisartsenpraktijken.
 • 1989: Eerste Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Registreren van ziekten en verrichtingen met gebruikmaking van papieren formulieren.
 • 1992: Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH). Genereren van landelijk representatieve referentiecijfers over: gebruik van huisartsenzorg; klachten waarmee mensen de huisartsbezoeken; geneesmiddelvoorschriften; verwijzingen naar andere disciplines. Gebaseerd op elektronische registratie.
 • 2001: Tweede Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Doorontwikkelen van LINH, waarbij registratie wordt uitgebreid: nu wordt bij alle consulten ook de diagnose genoteerd.
 • 2001: Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ). De paramedische tegenhanger van LINH. Verzamelen gegevens over de geleverde zorg en de gezondheidsproblemen bij fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten.
 • 2008: Landelijk Informatienetwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP). Verzamelen gegevens over aanmeldingsklacht, wachttijd, diagnose, behandelingsvorm en het aantal sessies. LINEP is een gezamenlijk initiatief van het NIvel en de toenmalige Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen.
 • 2008: Integratie CMR Peilstations in LINH. De aloude Peilstations gaan over op registratie door middel van elektronische patiëntendossiers.
 • 2009: Surveillance Netwerk Nederland (SuNN). Richt zich op het monitoren van de verspreiding van zoönosen als vogelpest en Q-koorts, maar ook voor het volgen van de gezondheidseffecten van klimatologische veranderingen. Basis vormen de wekelijkse gegevens afkomstig uit elektronische patiëntendossiers.

Patienteninformatie2013: één Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Bovengenoemde initiatieven waren allemaal gericht op één zorgdiscipline. Deze monodisciplinaire benadering bleek echter niet meer voldoende informatie op te leveren voor beleidsvoering:

 • De wisselwerking tussen huisartsenpost en huisartsenpraktijk kon niet goed worden geanalyseerd.
 • De invloed van directe toegang tot paramedische zorg op het gebruik van zorg in de huisartsenpraktijk kon niet goed worden gemonitord.
 • De opkomst van ketenzorginitiatieven maakte een multidisciplinaire benadering noodzakelijk.

Een grotere omvang en betere kwaliteit van de verzamelde gegevens maakten een multidisciplinaire benadering mogelijk.

De dataverzamelingen van de verschillende disciplines werden gereorganiseerd zodat koppeling van gegevens op patiëntniveau nu mogelijk is, uiteraard met inachtneming van de privacywetgeving. Het pad van patiënten 'door de zorg' kan nu worden gevolgd. Dit is met een financiële injectie van het ministerie van VWS gerealiseerd. Het resultaat is Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

ResultatenSinds 2013: verbreding gegevensverzameling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
De gegevensverzameling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is verschillende keren uitgebreid:

 • 2013: Huisartsenposten sluiten zich aan. Beschikking over hun routinematig vastgelegde zorgdata met betrekking tot gezondheidsproblemen en het gebruik van zorg op de HAP.
 • 2013: Apotheken sluiten zich aan. Beschikking over hun gegevens via samenwerking met Stichting Farmaceutische Kengetallen.
 • 2015: Logopedisten sluiten zich aan. Beschikking over hun routinematig vastgelegde zorgdata over de patiënten, gezondheidsproblemen en geleverde zorg.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, inclusief de voorgangers, vormt een rijke en veelgebruikte bron van informatie voor onderzoek en beleid. Vele honderden publicaties die als handvatten dienen voor beslissers in de zorg, zijn hieruit voortgevloeid.