Cijfers fysiotherapeuten - Omvang zorggebruik

Hoeveel behandeltrajecten en behandelingen verricht de fysiotherapeut gemiddeld per jaar? Welk soort behandelingen verricht de fysiotherapeut het meest? en het minst? Dit en meer vindt u op deze pagina.

De informatie over de omvang van het zorggebruik bij de fysiotherapeut hebben we hieronder onderverdeeld in:

 • Onderdeel 1: Aantal behandelingen, vastgelegd in behandelvormen (prestatiecodes)
 • Onderdeel 2: Aantal behandelingen per kalenderjaar
 • Onderdeel 3: Behandelduur: aantal behandelingen per patiënt per kalenderjaar 

Wat valt op ten aanzien van de behandelomvang bij de fysiotherapeut, als we alle informatie hieronder (over alle drie de onderdelen) overzien:

Samengevat: Kernpunten omvang zorggebruik bij fysiotherapeut, 2018 en voorgaande jaren

 • Behandelomvang per patiënt 2018: het gemiddelde aantal behandelingen daalt met ongeveer 9 behandelingen (9,4) licht ten opzichte van het aantal behandelingen (10,3) in 2017.
 • Behandelomvang patiënten met een chronische aandoening door jaren heen: patiënten die behandeld worden voor een chronische aandoening (aandoeningen die voorkomen op de Lijst met chronische aandoeningen, rechtsgeldig vastgelegd in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering) krijgen de afgelopen jaren gemiddeld bijna drie keer zoveel behandelingen als patiënten behandeld voor een niet-chronische aandoening (22 versus 7 behandelingen).


Wat valt op?Onderdeel 1: Aantal behandelingen, vastgelegd in behandelvormen (prestatiecodes)
Bij het declareren van een zitting fysiotherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, een behandeling bij de patiënt thuis of een behandeling in een instelling. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Kernpunten aantal behandelingen op basis van geregistreerde prestatiecodes, 2018 en voorgaande jaren

 • Bijna 85% van de prestatiecodes betreft reguliere zittingen in de praktijk.
 • De opmars van het aandeel groepsbehandelingen in de periode 2014 t/m 2016 wordt vertekend door de veranderde samenstelling van de deelnemende fysiotherapiepraktijken in de periode 2014-2016.
 • In 2017 zakt het percentage groepsbehandelingen naar 0,4 procent, het niveau van 2013, om vervolgens verder naar 0,0% te zakken in 2018.
 • Het aandeel screenings zakt van 3,8% in 2015 naar 0% in 2016, 2017 en 2018. Deze daling wordt veroorzaakt door een wijziging in de prestatiecode voor screenings in 2016*.


*Uitleg bij het laatste punt hierboven: door de wijziging in de prestatiecodes voor screenings in 2016, konden niet alle registraties worden meegenomen in de berekeningen: prestatiecodes 1851, 1852, 1861 en 1862, die betrekking hebben op de screening, intake en onderzoek, zijn in 2016 vervangen door een nieuwe prestatiecode, 1864 'Screening en intake en onderzoek fysiotherapie'. In 2017 is dit weer teruggedraaid, maar wel is code 1864 behouden waardoor fysiotherapeuten alle bovenstaande codes kunnen gebruiken. Aangezien het percentage van alleen screenings in 2018 nog steeds 0% is, lijkt het erop dat in de praktijk vooral code 1864 gebruikt wordt.

 
Tabel: Verdeling van zittingen bij de fysiotherapeut naar prestatiecode, 2014-2018
Type of declaration by the physiotherapist (% sessions), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Reguliere zittingen op praktijk 73,2 75,4 81,6 83,9 84,9
Reguliere zittingen bij patient 8,9 7,7 9,2 10,0 9,8
Reguliere zittingen in instelling 3,6 3,1 3,2 2,6 2,1
Groepsbehandeling van 2-10 personen 2,6 2,8 3,0 0,4 0,0
Lange reguliere zittingen op praktijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lange reguliere zittingen bij patient 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lange reguliere zittingen in instelling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Screeningen 3,9 3,8 * * *
Intakes 7,8 7,1 2,9 3,1 3,2
Overige prestatiecodes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal aantal patiënten 169.344 236.752 233.152 232.358 205.571

* Door wijzigingen van prestatiecodes zijn er over 2016, 2017 en 2018 geen gegevens beschikbaar over het aantal screenings.

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOnderdeel 2: Behandelomvang per kalenderjaar per patiënt 
Voor de behandelomvang is gekeken naar het aantal behandelingen en de behandelduur, het aantal sessies per patiënt. Voor de berekening per kalenderjaar selecteren we het gedeelte uit een behandelepisode dat in een specifiek kalenderjaar gegeven is. Om een indicatie te geven van de behandelduur, geven we zowel het gemiddelde als de mediaan weer. De mediaan is de middelste waarde wanneer de gegevens in orde van grootte worden gesorteerd. Het voordeel van de mediaan ten opzichte van het gemiddelde is dat deze veel minder wordt beïnvloed door extreme waarden.
 
Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:
 

Kernpunten aantal behandelingen per patiënt per kalenderjaar, 2018 en voorgaande jaren

 • Het gemiddelde aantal behandelingen reguliere fysiotherapie daalde in 2018 licht ten opzichte van 2017 van gemiddeld 10,3 naar 9,4 behandelingen per patiënt.
 • Sinds 2011 is het aandeel patiënten dat uitsluitend een screening heeft ondergaan gegroeid van 3,6% in 2011 naar 4,9% in 2015. Door een wijziging in prestatiecodes voor screening, is hierover geen informatie beschikbaar voor 2016, 2017 en 2018.
 • Het aandeel patiënten dat 10-12 behandelingen krijgt per kalenderjaar is sinds 2014 steeds ongeveer 10% maar is in 2018 licht gedaald naar 9 procent.
 • Patiënten die behandeld worden voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ kregen de afgelopen jaren gemiddeld 3 keer zoveel behandelingen als patiënten die behandeld worden voor een niet-chronische aandoening.
 
Tabel: Aantal behandelingen fysiotherapie per patiënt, per kalenderjaar: totale populatie en naar type aandoening, 2018 en voorgaande jaren
Number of physiotherapy treatment sessions per patient, per calendar year: total population and by type of diagnosis, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Alleen screening 3,9 4,9 * * *
1-3 behandelingen 20,8 20,9 21,6 22,0 26,3
4-6 behandelingen 25,8 23,7 26,8 27,2 27,9
7-9 behandelingen 19,3 17,7 19,1 18,8 17,3
10-12 behandelingen 10,1 10,1 10,1 10,3 9,1
13-18 behandelingen 8,9 9,5 9,4 9,2 8,4
19-24 behandelingen 4,0 4,3 4,2 4,1 3,9
>24 behandelingen 7,2 8,9 8,8 8,3 7,0
Totaal aantal patiënten 8.221 21.462 23.205 24.315 23.351

* Door wijzigingen van prestatiecodes zijn er over 2016, 2017 en 2018 geen gegevens beschikbaar voor de prestatie 'alleen screening'

Tabel: Aantal behandelingen fysiotherapie per patiënt, per kalenderjaar: totale populatie en naar type aandoening, 2014-2018
Number of physiotherapy treatment sessions per patient, per calendar year: total population and by type of diagnosis, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Totaal          
Gemiddelde 9,7 10,5 10,6 10,3 9,4
Standaarddeviatie 12,2 13,3 12,9 12,3 11,6
Mediaan 6,0 7,0 7,0 7,0 6,0
Aandoening op "chronische lijst"          
Gemiddelde 23,7 25,0 23,9 23,6 21,7
Standaarddeviatie 23,8 24,1 23,7 22,7 21,6
Mediaan 15,0 17,0 16,0 16,0 14,0
Aandoening niet op "chronische lijst"          
Gemiddelde 7,7 7,8 8,1 7,8 7,2
Standaarddeviatie 7,3 7,6 7,2 6,8 6,4
Mediaan 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0
Totaal aantal patiënten 8.245 21.469 23.217 24.330 23.392
Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.  Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Onderdeel 3: Behandelduur: aantal behandelingen per patiënt per kalenderjaar
Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:
 
 

Kernpunten gemiddelde behandelduur per patiënt per kalenderjaar, 2018 en voorgaande jaren

 • Voor de totale onderzochte populatie is de gemiddelde duur van een behandeling met 10,6 weken in 2018 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2017 (10,3 weken).
 • De gemiddelde behandelduur voor mensen met een chronische indicatie is ten opzichte van 2017 gedaald (19 versus 23,6 weken).
 • Daarentegen is de behandelduur voor mensen zonder chronische aandoening licht gestegen in 2018 (9 versus 7,8 weken).

 
Tabel: Behandelduur fysiotherapie (in weken) per patiënt per kalenderjaar: totale populatie en naar type aandoening, 2014-2018
Duration of the physiotherapy treatment period (in weeks) per patient per calendar year: total population and by type of diagnosis, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Totaal          
Gemiddelde duur 9,6 10,7 11,4 11,2 10,6
Standaarddeviatie 11,4 12,9 13,1 12,8 12,2
Mediaan 5,7 6,0 6,3 6,1 6,1
Aandoening op "chronische lijst"          
Gemiddelde duur 17,4 20,4 19,9 20,4 19,0
Standaarddeviatie 15,6 16,8 16,7 16,6 15,9
Mediaan 12,3 14,6 14,4 14,7 14,1
Aandoening  niet op "chronische lijst"          
Gemiddelde duur 8,4 8,9 9,8 9,5 9,0
Standaarddeviatie 10,1 11,1 11,6 11,2 10,7
Mediaan 5,1 5,1 5,7 5,4 5,1
Totaal aantal patiënten 8.245 21.469 23.217 23.217 23.392

 

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2018 zijn gebaseerd op de dossiers van 29.326 patiënten die zijn behandeld in 57 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers fysiotherapeuten - Omvang zorggebruik. . Cijfers fysiotherapeuten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 27-02-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/omvang-zorggebruik-1