Cijfers oefentherapeuten - Omvang zorggebruik

Hoeveel behandeltrajecten en behandelingen verricht de oefentherapeut gemiddeld per jaar? Welk soort behandelingen verricht de oefentherapeut het meest? En het minst? Dit en meer vindt u op deze pagina.

De informatie over de omvang van het zorggebruik bij de oefentherapeut hebben we hieronder onderverdeeld in:

 • Onderdeel 1: Aantal behandelingen, vastgelegd in behandelvormen (prestatiecodes)
 • Onderdeel 2: Aantal behandelingen per kalenderjaar
 • Onderdeel 3: Behandelduur (aantal weken) per patiënt per kalenderjaar

Wat valt op ten aanzien van de behandelomvang bij de oefentherapeut, als we alle informatie hieronder (over alle drie de onderdelen) overzien:

Samengevat: Kernpunten omvang zorggebruik bij de oefentherapeut 2018 en voorgaande jaren

 • Met gemiddeld 8,4 behandelingen in 2018 daalt het behandelgemiddelde licht ten opzichte van 2017 (8,9).
 • Patiënten die behandeld worden voor een chronische aandoening (een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ (Besluit Zorgverzekering)) kregen de afgelopen jaren gemiddeld bijna drie keer zoveel behandelingen als patiënten behandeld voor een niet-chronische aandoening (20 versus 7 behandelingen).


Wat valt op?Onderdeel 1: Aantal behandelingen, vastgelegd in behandelvormen (prestatiecodes)
Bij het declareren van een zitting oefentherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, een behandeling bij de patiënt thuis of een behandeling in een instelling. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en vastgelegd in de Vektis Prestatiecodelijst

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen naar prestatiecode, 2018 en voorgaande jaren

 • In 2018 was 85% van de zittingen reguliere oefentherapie een zitting in de praktijk.
 • Het aandeel zittingen bij de patiënt thuis is in 2018 met 9,4% vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 9,6% in 2017.
 • Het aantal groepsbehandelingen was in 2017, met 0,1%, al minimaal. In 2018 was dit 0%*.

* Een mogelijke verklaring kan zijn dat onder de prestatiecode ‘groepsbehandeling’ geen groepsbehandelingen vallen voor medische fitness, behoud van conditie en verbeteren van leefstijl, noch beweegprogramma’s voor specifieke aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes type II, die ontwikkeld zijn door de beroepsgroep. Deze worden onder een andere prestatiecode gedeclareerd.

Wijziging prestatiecodes voor screening van invloed op de cijfers in tabel hieronder
Prestatiecodes 2402, 2403, 2404, 2405, 2413 en 2414, die betrekking hebben op de screening, intake en onderzoek, zijn in 2016 vervangen door prestatiecodes 2412 ‘Screening en intake en onderzoek oefentherapie’.
In 2017 is dit weer teruggedraaid maar wel is de code 2412 behouden; therapeuten kunnen sinds 2017 dus alle bovenstaande codes gebruiken.
Aangezien het percentage ‘Alleen screenings’ in 2018 nog steeds 0% is, lijkt het erop dat in de praktijk vooral code 2412 wordt gebruikt.

Tabel: Verdeling van zittingen bij de oefentherapeut naar prestatiecode, 2014-2018
Type of declaration by the exercise therapist (% sessions), 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Reguliere zittingen op praktijk 82,7 83,6 84,9 84,7 85,1
Reguliere zittingen bij patient 8,2 6,4 7,3 9,6 9,4
Reguliere zittingen in instelling 0,0 0,2 0,5 0,9 0,2
Groepsbehandeling van 2-10 personen 0,4 1,2 2,9 0,1 0,0
Lange reguliere zittingen op praktijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lange reguliere zittingen bij patient 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lange reguliere zittingen in instelling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Screeningen 2,1 2,1 * * *
Intakes 6,6 6,4 4,4 4,7 5,3
Overige prestatiecodes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal aantal patiënten 38.387 53.297 60.742 70.560 84.800

*Door wijzigingen van prestatiecodes zijn er over 2016, 2017 en 2018 geen gegevens beschikbaar over het aantal screeningen

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOnderdeel 2: Aantal behandelingen per kalenderjaar per patiënt
Voor het berekenen van de behandelomvang wordt voor het aantal behandelingen en de behandelduur onderdeel 3) gekeken naar kalenderjaren. Voor de berekening per kalenderjaar wordt dat gedeelte uit een behandelepisode geselecteerd dat een specifiek gegeven is.

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen per patiënt per kalenderjaar, 2018 en voorgaande jaren

 • Het aantal behandelingen reguliere oefentherapie daalde in 2018 licht ten opzichte van 2017, van gemiddeld 9 naar gemiddeld 8 behandelingen.
 • In 2015 was het aandeel patiënten dat uitsluitend een screening heeft ondergaan 1,3%. Door een wijziging in prestatiecodes voor screening is hierover geen informatie beschikbaar voor de jaren 2016, 2017 en 2018.
 • Patiënten die behandeld worden voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ (Besluit Zorgverzekering) kregen de afgelopen jaren gemiddeld bijna drie keer zoveel behandelingen (20 versus 7) als patiënten die behandeld worden voor een niet-chronische aandoening.

Tabel: Aantal behandelingen oefentherapie per patiënt per kalenderjaar: totale populatie, 2014-2018
Number of exercise therapy treatment sessions per patient per calendar year: total population, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Alleen screening 1,0 1,3 * * *
1-3 behandelingen 17,6 21,6 21,0 21,5 24,7
4-6 behandelingen 22,2 26,4 26,2 27,2 27,5
7-9 behandelingen 23,4 19,6 20,2 20,9 19,3
10-12 behandelingen 14,2 12,3 12,7 11,0 10,9
13-18 behandelingen 12,5 11,1 11,6 10,5 9,8
19-24 behandelingen 4,7 4,1 4,4 4,0 3,7
>24 behandelingen 4,6 3,7 3,8 4,9 4,2
Totaal aantal patiënten 2.094 6.106 6.930 8.052 10.451

* Door wijzigingen van prestatiecodes zijn er over 2016, 2017 en 2018 geen gegevens beschikbaar voor de prestatie 'alleen screening'

Tabel: Aantal behandelingen oefentherapie per patiënt per kalenderjaar: totale populatie, 2014-2018
Number of exercise therapy treatment sessions per patient per calendar year: total population, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Totaal          
Gemiddelde  9,5 8,5 8,8 8,9 8,4
Standaarddeviatie 9,1 7,9 8,0 8,7 8,5
Mediaan 8,0 7,0 7,0 7,0 6,0
Aandoening op "chronische lijst"          
Gemiddelde 27,3 22,5 20,6 21,2 20,0
Standaarddeviatie 26,1 19,0 18,3 18,1 18,8
Mediaan 21,0 16,0 15,0 17,0 14,0
Aandoening  niet op "chronische lijst"          
Gemiddelde 8,7 7,9 8,1 7,8 7,4
Standaarddeviatie 6,7 6,3 6,2 6,1 6,1
Mediaan 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0
Totaal aantal patiënten 2.126 6.106 6.930 8.053 10.453

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.  Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Onderdeel 3: Behandelduur (in weken) per patiënt per kalenderjaar
Om een indicatie te geven van het aantal zittingen per patiënt geven we zowel het gemiddelde als de mediaan weer. De mediaan is de middelste waarde wanneer de gegevens in orde van grootte worden gesorteerd. Het voordeel van de mediaan ten opzichte van het gemiddelde is dat deze veel minder wordt beïnvloed door extreme waarden.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandelduur per patiënt per kalenderjaar, 2018 en voorgaande jaren

 • Voor de totale populatie is de gemiddelde duur van een behandeling met 13,3 weken in 2018 iets gedaald ten opzichte van 14,8 weken in 2017.
 • Bij de groep patiënten die behandeld wordt voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’, is met ruim 25 weken de gemiddelde duur van de behandeling in 2018 ook iets gedaald ten opzichte van 2017, toen deze patiënten ruim 27 weken werden behandeld.

Tabel: Behandelduur oefentherapie (in weken) per patiënt per kalenderjaar: totale populatie en naar type aandoening, 2014-2018
Duration of the exercise therapy treatment period (in weeks) per patient per calendar year: total population and by type of diagnosis, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018
Totaal          
Gemiddelde duur 14,2 14,2 14,8 14,8 13,3
Standaarddeviatie 13,5 13,8 14,1 14,3 13,5
Mediaan 10,1 9,4 10,0 9,1 8,6
Aandoening op "chronische lijst"          
Gemiddelde duur 31,2 26,8 27,0 27,2 25,3
Standaarddeviatie 17,3 17,6 18,3 18,1 18,1
Mediaan 32,2 25,1 27,0 27,1 24,0
Aandoening niet op "chronische lijst"          
Gemiddelde duur 13,5 13,6 14,1 13,6 13,1
Standaarddeviatie 12,8 13,3 13,5 13,4 13,2
Mediaan 9,7 9,1 9,3 8,9 8,6
Totaal aantal patiënten 2.126 6.106 6.930 8.053 10.453


Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers oefentherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. 
De cijfers over 2018 zijn verzameld op basis van gegevens van 10.621 patiënten die reguliere oefentherapeutische zorg hebben ontvangen van 129 oefentherapeuten werkzaam in eerstelijns oefentherapiepraktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers oefentherapeuten - Omvang zorggebruik.. Cijfers oefentherapeuten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 27-02-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/omvang-zorggebruik-2