Cijfers huisartsenposten - Omvang zorggebruik

Hoeveel consulten vinden er per jaar plaats met de HAP? Verschilt dit veel per jaar? Om wat voor soort consulten gaat dit dan; consulten op de HAP, visites, telefonische consulten? Dit en meer vindt u op deze pagina.

De huisartsenpost is 's avonds, 's nachts en in het weekend geopend. Patiënten die een gezondheidsprobleem hebben dat directe zorg behoeft, kunnen bij de HAP terecht. We gaan in op de omvang van het zorggebruik op de HAP en geven inzicht in:

  • Onderdeel 1: Gemiddeld aantal consulten op de huisartsenpost, naar type contact
  • Onderdeel 2: Aantal en type contacten met de HAP naar leeftijd en geslacht
     
Kernpunten omvang zorggebruik huisartsenpost, 2015-2019
  • Aantal contacten 2019: in 2019 vonden per 1000 inwoners gemiddeld 120 consulten op de huisartsenpost plaats, 112 consulten werden telefonisch gehouden en er vonden 19 huisvisites plaats.
  • Aantal contacten 2015-2019: tussen 2015 en 2019 varieerde het aantal consulten licht, met in 2019 een kleine afname ten opzichte van 2018. Het aantal telefonische consulten nam tussen 2015 en 2019 sterker toe. Het aantal huisvisites is in 2019, evenals de afgelopen jaren, licht gedaald.
  • Aantal contacten, naar leeftijd patiënt: vooral jonge kinderen en ouderen maken gebruik van de huisartsenpost. Deze groepen hebben in 2015-2019 relatief ook het grootste aantal contacten.
  • Aantal consulten, naar type (op de HAP, visite, telefonisch): relatief gezien zijn de meeste consulten op de huisartsenpost voor kinderen van 0 t/m 4 jaar, en de meeste visites voor ouderen vanaf 85 jaar. Telefonische consulten vinden relatief gezien ook vooral plaats voor jonge kinderen en ouderen.
  • Aantal contacten, naar geslacht en type: meer vrouwen dan mannen hebben contact met de huisartsenpost; dit verschil is het grootst bij de telefonische consulten.

In de onderstaande figuren en tabellen zijn hierboven genoemde kernpunten terug te zien.

Actuele COVID-19-cijfers in huisartsenpraktijken (cijfers t/m 17 mei 2020)Onderdeel 1: Aantal consulten op de huisartsenpost, naar type contact

Figuur: Gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar type contact

Actuele COVID-19-cijfers in huisartsenpraktijken (cijfers t/m 17 mei 2020)Onderdeel 2. Aantal en type contacten met de HAP naar leeftijd en geslacht

De volgende figuren en tabellen geven inzicht in het aantal contacten met de HAP, in totalen en uitgesplitst naar consulten op de HAP, telefonische consulten en visites.

Totaal contacten

Figuur: Aantal contacten met de HAP naar leeftijd
Relatief de meeste contacten met de huisartsenpost vinden plaats voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor ouderen van 85 jaar en ouder.

Tabel: Gemiddeld aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar geslacht
Mean number of contacts with primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per gender
  2015 2016 2017 2018 2019
mannen 226 224 230 237 234
vrouwen 266 261 267 274 270
Totaal aantal patiënten 246 243 249 255 252
 
Consulten

Figuur: aantal consulten op de HAP, naar leeftijd
Relatief gezien zijn de meeste consulten op de huisartsenpost voor kinderen van 0 t/m 4 jaar (gemiddeld 403 consulten per 1000 inwoners in 2019). Vergeleken met 2018 nam het aantal consulten per 1000 inwoners in 2019 af.

Tabel: Gemiddeld aantal consulten met de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar geslacht
Mean number of consultations with primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per gender
  2015 2016 2017 2018 2019
mannen 123 121 122 123 119
vrouwen 129 126 126 127 122
Totaal aantal patiënten 126 123 124 125 120
Telefonische consulten

Figuur: Aantal telefonische consulten, naar leeftijd
Relatief gezien zijn de meeste telefonische consulten op de huisartsenpost voor ouderen vanaf 85 jaar (gemiddeld 375 telefonische consulten per 1000 inwoners in 2019) en voor kinderen van 0 t/m 4 jaar (gemiddeld 297 telefonische consulten per 1000 inwoners in 2019). Vergeleken met 2018 was er in 2019 een toename in het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners voor de leeftijdsgroepen < 75 jaar en een afname voor de leeftijdsgroepen ≥ 75 jaar. Vooral het aantal telefonische consulten voor kinderen van 0 t/m 4 jaar nam sterk toe..

Tabel: Gemiddeld aantal telefonische consulten met de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar geslacht
Mean number of telephone consultations with primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per gender
  2015 2016 2017 2018 2019
mannen 83 83 88 94 97
vrouwen 112 111 116 124 127
Totaal aantal patiënten 97 97 102 109 112
Visites

Figuur: Aantal huisvisites, naar leeftijd
Relatief gezien zijn de meeste huisvisites vanuit de huisartsenpost voor ouderen vanaf 85 jaar (gemiddeld 289 visites per 1000 inwoners in 2019). Vergeleken met voorgaande jaren, nam het aantal visites per 1000 inwoners in 2019 verder af.

Tabel: Gemiddeld aantal visites van de huisartsenpost per 1000 inwoners, naar geslacht
Mean number of home visits of primary out-of-hours services per 1000 inhabitants, per gender
  2015 2016 2017 2018 2019
mannen 21 19 20 19 18
vrouwen 26 24 24 23 21
Totaal aantal patiënten 24 22 22 21 19

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording gepresenteerde cijfers over zorg op huisartsenposten

De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers over 2015-2019 zijn gebaseerd op 29 huisartsendienstenstructuren met een gezamenlijk verzorgingsgebied van bijna 12 miljoen inwoners. Meer informatie vindt u in het Zorg op de huisartsenpost - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2015-2019. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsenposten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Ramerman L, Verheij R. Cijfers huisartsenposten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-10-2021; geraadpleegd op 06-10-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/omvang-zorggebruik-3