Organisatie, bestuur en samenwerkingspartners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We beschrijven de organisatorische en bestuurlijke uitgangspunten van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarnaast bieden we een overzicht van onze samenwerkingspartners.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verwerkt gegevens die routinematig in de eerstelijnszorg worden geregistreerd. Het betreft gegevens van huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, huisartsenposten en logopedisten.

OrganisatieOrganisatie en bestuur: governance-structuur

Organisatorisch gezien gaat Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uit van een governance-structuur, die de volgende vier organen omvat:

  • Stuurgroep: een overkoepelende Stuurgroep adviseert over het strategisch beleid, evalueert de jaarlijkse activiteiten en vormt het platform voor overleg tussen vertegenwoordigers van verschillende relevante disciplines.
  • Kamers: er zijn verschillende Kamers voor specifieke beroepsgroepen. In de verschillende Kamers zijn alle relevante koepel- en beroepsorganisaties vertegenwoordigd. Naast het adviseren van de Stuurgroep nemen de Kamers beslissingen ten aanzien van het gebruik van de gegevens van ‘hun’ beroepsgroep. De Stuurgroep en Kamers beslissen over de eigen onderzoeksagenda en over gegevensaanvragen van derden.
  • Adviesraad: er is een Adviesraad met relevante partijen uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld, opdat een adequate inbedding in wetenschap en maatschappij is geborgd.
  • Privacycommissie: de Privacycommissie waakt over de privacybescherming van deelnemers en gebruikers van de gegevens. Vertrouwen hebben in de bewaking van de privacy is essentieel voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, waardoor deze commissie een belangrijke rol vervult.

Werkplan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Sinds 2015 maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn een werkplan. In het werkplan beschrijven we de voorgenomen activiteiten voor een jaar, uitgaande van de doelen, de middelen en de ontwikkelingen om ons heen.

Governance-document Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De governance-structuur is niet in beton gegoten. De structuur wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Meer informatie over onze manier van werken vindt u in het Governance-document Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

SamenwerkingsverbandSamenwerkingspartners

De databank van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn komt tot stand met medewerking van vele instanties uit verschillende disciplines:

Juridische ondersteuning:
Trusted Third Party:
Onderzoeksgroepen en universiteiten:
Koepel- en beroepsorganisaties:
Software leveranciers / ICT-bedrijven:

 

Hasselaar, J. Organisatie, bestuur en samenwerkingspartners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-03-2021; geraadpleegd op 21-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/organisatie-bestuur-en-samenwerkingspartners