Over het onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - doel, methoden, kenmerken

Wat zijn de doelen van ons onderzoek, welke kernactiviteiten ondernemen we hiertoe en tot welke resultaten leidt dit? Wat is het belang van ons onderzoek, en voor wie is dit van belang?

Uniek: vele en diverse data over ziekte en zorg in combinatie met expertise

Met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikt het Nivel over een enorme hoeveelheid gegevens – die teruggaat tot 1970 – over het vóórkomen van aandoeningen in Nederland én over de zorgverlening en kwaliteit van zorg van diverse eerstelijns zorgverleners. Dit in combinatie met onze onderzoeksexpertise én inhoudelijke expertise, die we inzetten in vele samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere kennisinstituten, maakt ons uniek. Lees meer over onze unieke positie in het gezondheidszorgonderzoek in Nederland.

Doel Databank Communicatie in de ZorgDoelstelling, kernactiviteiten en resultaten

Kortgezegd is de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn het continu (door)ontwikkelen en beheren van een landelijk representatieve kennisinfrastructuur voor:

  1. het genereren van cijfers over zorg: (jaarlijkse) kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, het gebruik van zorg, en de kwaliteit van de zorg in de gehele eerste lijn
  2. het doen van aanvullend onderzoek door Nivel-onderzoekers, met gebruikmaking van onze enorme databron
  3. het beschikbaar stellen van deze gegevens ten behoeve van onderzoek door derden.

Zie meer hierover bij Doel, resultaten en kernactiviteiten of ga direct naar de Nivel-publicaties die met gebruikmaking van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn tot stand zijn gekomen.

Producten en dienstenMethoden voor het generen van de cijfers over ziekten en zorg

We gebruiken verschillende methoden voor het genereren van alle cijfers over ziekten en zorg uit de vele gegevens die we van eerstelijnszorgverleners door het hele land ontvangen. Deze cijfers bieden we aan in de vorm van:

We lichten bij het onderdeel Methoden per categorie toe:

  • op welke databronnen de cijfers zijn gebaseerd
  • hoe representatief die bronnen zijn
  • hoe de oorspronkelijke data zijn bewerkt

GezondheidsvaardighedenToen en nu: van mono- naar multidisciplinair onderzoek

Het Nivel kent een lange traditie in het gebruik routinematig vastgelegde gegevens in de zorg. In de loop der jaren is de monodisciplinaire benadering vanuit de huisartsenzorg doorontwikkeld naar een multidisciplinaire benadering, waarbij gegevens over huisartsen(post)zorg én verschillende vormen van paramedische zorg worden verzameld en geanalyseerd.

 NieuwsbrievenBegrippenlijst bij ons onderzoek

We bieden een overzicht van begrippen en termen die veelgebruikt worden in ons onderzoeksveld en die daarmee ook op deze website voorkomen. Van elk begrip geven we een korte omschrijving.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Meer wetenMeer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij georganiseerd zijn en hoe u ons kunt benaderen? Ga naar Over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hasselaar, J. Over het onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - doel, methoden, kenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-05-2023; geraadpleegd op 07-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-het-onderzoek