Toen en nu: van mono- naar multidisciplinaire registratie - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is voornamelijk gebaseerd op longitudinale, routinematig vastgelegde gegevens in de zorg. Het Nivel kent een lange traditie in het gebruik van dit type gegevens. In de loop der jaren is de monodisciplinaire benadering uitgegroeid tot een multidisciplinaire benadering van het vastleggen van gegevens over zorg.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, inclusief de voorgangers, vormt een rijke en veelgebruikte bron van informatie voor onderzoek en beleid. Vele honderden publicaties die als handvatten dienen voor beslissers in de zorg, zijn hieruit voortgevloeid.

Kalender Vanaf 1970 - voorlopers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het begon allemaal in 1970, toen de NHV behoefte had aan met de Peilstations-huisartsenprktijken voor het surveilleren op (infectie)ziekten:

 • 1970 - CMR Peilstations: registreren van het voorkomen van ziekten en aandoeningen door middel van papieren turflijsten in huisartsenpraktijken.
 • 1989 - Eerste Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk: registreren van ziekten en verrichtingen met gebruikmaking van papieren formulieren.
 • 1992 - Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH): genereren van landelijk representatieve referentiecijfers over 4 aspecten: gebruik van huisartsenzorg; klachten waarmee mensen de huisarts bezoeken; geneesmiddelvoorschriften; verwijzingen naar andere disciplines. Gebaseerd op elektronische registratie.
 • 2001 - Tweede Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de huisartsenpraktijk: doorontwikkelen van LINH, waarbij registratie wordt uitgebreid; nu wordt bij alle consulten ook de diagnose genoteerd.
 • 2001 - Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ): de paramedische tegenhanger van LINH. Verzamelen gegevens over de geleverde zorg en de gezondheidsproblemen bij fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten.
 • 2008 - Landelijk Informatienetwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP): gezamenlijk initiatief van het Nivel en de toenmalige Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen. Verzamelen gegevens over 5 aspecten: aanmeldingsklacht; wachttijd; diagnose; behandelingsvorm; aantal sessies.
 • 2008 - Integratie CMR Peilstations in LINH: Peilstations gaan over op het verzamelen van gegevens door middel van elektronische patiëntendossiers.
 • 2009 - Surveillance Netwerk Nederland (SuNN): monitoren van de verspreiding van zoönosen als vogelpest en Q-koorts, maar ook voor het volgen van de gezondheidseffecten van klimatologische veranderingen. Basis vormen de wekelijkse gegevens afkomstig uit elektronische patiëntendossiers.

Van monodisciplinair naar multidisciplinair

Tot 2010 waren alle initiatieven allemaal gericht op één zorgdiscipline. Deze monodisciplinaire benadering blijkt niet langer voldoende informatie op te leveren voor beleidsvoering:

 • De wisselwerking tussen huisartsenpost en huisartsenpraktijk kan niet goed worden geanalyseerd.
 • De invloed van directe toegang tot paramedische zorg op het gebruik van zorg in de huisartsenpraktijk kan niet goed worden gemonitord.
 • De opkomst van ketenzorginitiatieven maakt een multidisciplinaire benadering noodzakelijk.

Een multidisciplinaire benadering is mogelijk vanwege de grotere omvang en de hogere kwaliteit van de verzamelde gegevens. De dataverzamelingen van de verschillende disciplines worden gereorganiseerd zodat koppeling van gegevens op patiëntniveau mogelijk is, uiteraard met inachtneming van de privacywetgeving. Dit wordt gerealiseerd met een financiële injectie van het ministerie van VWS. Het resultaat, in 2013, is Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.


PatienteninformatieSinds 2013 - één Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevensverzameling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is verschillende keren uitgebreid:

 • 2013 - Huisartsenposten sluiten zich aan: beschikking over de routinematig vastgelegde zorgdata met betrekking tot gezondheidsproblemen en het gebruik van zorg op de HAP.
 • 2013 - Apotheken sluiten zich aan: beschikking over hun gegevens via samenwerking met Stichting Farmaceutische Kengetallen.
 • 2015 - Logopedisten sluiten zich aan: beschikking over hun routinematig vastgelegde zorgdata over de patiënten, gezondheidsproblemen en geleverde zorg.

Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

 

Hasselaar, J. Toen en nu: van mono- naar multidisciplinaire registratie - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-12-2022; geraadpleegd op 24-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-het-onderzoek/toen-en-nu