Organisatie, bestuur en samenwerkingspartners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We beschrijven de organisatorische en bestuurlijke uitgangspunten van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarnaast bieden we een overzicht van onze samenwerkingspartners.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verwerkt gegevens die routinematig in de eerstelijnszorg worden geregistreerd. Het betreft gegevens van huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, huisartsenposten en logopedisten.

OrganisatieOrganisatie en bestuur: governance-structuur

Organisatorisch gezien gaat Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uit van een governance-structuur, die de volgende vier organen omvat:

  • Stuurgroep: een overkoepelende Stuurgroep adviseert over het strategisch beleid, evalueert de jaarlijkse activiteiten en vormt het platform voor overleg tussen vertegenwoordigers van verschillende relevante disciplines.
  • Kamers: er zijn verschillende Kamers voor specifieke beroepsgroepen. In de verschillende Kamers zijn alle relevante koepel- en beroepsorganisaties vertegenwoordigd. Naast het adviseren van de Stuurgroep adviseren de Kamers over beslissingen ten aanzien van het gebruik van de gegevens van ‘hun’ beroepsgroep. De Stuurgroep en Kamers adviseren over de onderzoeksagenda van ‘hun’ beroepsgroep in het Nivel Zorgregistraties werkplan en over gegevensaanvragen van derden.
  • Adviesraad: er is een Adviesraad met relevante partijen uit het maatschappelijke en wetenschappelijke veld, zodat een adequate inbedding in wetenschap en maatschappij is geborgd.
  • Privacycommissie: de Privacycommissie waakt over de privacybescherming van deelnemers en patiënten binnen Nivel Zorgregistraties. De privacycommissie adviseert daarnaast over onderzoeken en gegevensaanvragen waar mogelijk risico’s mee gemoeid zijn in het kader van de gegevensbescherming van Nivel Zorgregistraties. Vertrouwen hebben in de bewaking van de privacy is essentieel voor Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, waardoor deze commissie een belangrijke rol vervult.

Werkplan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Sinds 2015 maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn een werkplan. In het werkplan beschrijven we de voorgenomen activiteiten voor een jaar, uitgaande van de doelen, de middelen en de ontwikkelingen om ons heen.

Governance-document Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De governance-structuur van de NZR is zorgvuldig gedocumenteerd. De structuur wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Meer informatie over onze manier van werken vindt u in het Governance-document Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

SamenwerkingsverbandSamenwerkingspartners

De databank van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn komt tot stand met medewerking van vele instanties uit verschillende disciplines:

Privacycommissie Nivel Zorgregistraties:
Trusted Third Party:
Onderzoeksgroepen en universiteiten:
Koepel- en beroepsorganisaties in de betrokken Kamers:
Software leveranciers / ICT-bedrijven:

 

Hasselaar J, Kortweg L. Organisatie, bestuur en samenwerkingspartners - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 14-04-2023; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/organisatie-bestuur-en-samenwerkingspartners