Over ons onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Welke - unieke - positie nemen wij in, in het gezondheidsonderzoek in Nederland? Wat zijn de doelen van ons onderzoek, welke kernactiviteiten ondernemen we hiertoe en tot welke resultaten leidt dit? Wat is het belang van ons onderzoek, en voor wie is dit van belang?

De onderzoeksinfrastructuur van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat een enorme hoeveelheid gegevens – die teruggaat tot 1970 – over het vóórkomen van aandoeningen in Nederland én over de zorgverlening en kwaliteit van zorg van diverse eerstelijns zorgverleners.

Over ons onderzoekHet unieke aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Naast een enorme én diverse databank beschikken over veel onderzoeksexpertise en inhoudelijke expertise én over vele samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere kennisinstituten. Lees meer over de unieke positie in binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland die we innemen.

Unieke positie

Doel Databank Communicatie in de ZorgDoel, resultaten en kernactiviteiten

Doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is de instandhouding van een landelijk representatieve kennisinfrastructuur voor:

  1. het genereren van cijfers over zorg: (jaarlijkse) kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, het gebruik van zorg, en de kwaliteit van de zorg in de gehele eerste lijn
  2. het doen van aanvullend onderzoek: met gebruikmaking van onze enorme databron

Zie meer hierover bij Doel, resultaten en kernactiviteiten.

Onderzoeksprogramma’sOnderzoeksprogramma’s die gebruikmaken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bij het Nivel lopen in totaal dertien onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen programmaleider en onderzoeksteam. Deze teams onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving. Bij een groot aantal van deze onderzoeksprogramma’s wordt (mede) de kennisinfrastructuur van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt.

GezondheidsvaardighedenToen en nu: van mono- naar multidisciplinair onderzoek

Het Nivel kent een lange traditie in het gebruik routinematig vastgelegde gegevens in de zorg. In de loop der jaren is de monodisciplinaire benadering vanuit de huisartsenzorg doorontwikkeld naar een multidisciplinaire benadering, waarbij gegevens over huisartsen(post)zorg én verschillende vormen van paramedische zorg worden verzameld en geanalyseerd.

 NieuwsbrievenBegrippenlijst onderzoek

We bieden een overzicht van begrippen en termen die veelgebruikt worden in ons onderzoeksveld en die daarmee ook op deze website voorkomen. Van elk begrip geven we een korte omschrijving.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

 

Hasselaar, J. Over ons onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 03-11-2022; geraadpleegd op 27-11-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-ons-onderzoek-nzr