Evaluatie van wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving zijn belangrijke beleidsinstrumenten voor de overheid. Ze zijn deels gericht op het bieden van rechtszekerheid, deels op het bereiken van bijzondere beleidsdoelen. Centrale vraag binnen dit onderzoeksthema is het verkrijgen van meer inzicht in de werking en effectiviteit van wet- en regelgeving.

Eind vorige eeuw is een groot aantal patiëntenwetten van kracht geworden, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, de Wet klachtrecht Zorginstellingen, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. Deze wetten hebben de positie van patiënten in de zorg verstevigd. Het werk is echter nog niet af. Er liggen nog belangrijke verbeterpunten op het gebied van het klachtrecht, het recht op verantwoorde en continuïteit van zorg en zeggenschap. Door te participeren in een thematische evaluatie rond het thema zeggenschap kunnen meer verdiepende vragen aan de orde gesteld worden. Met de voorgenomen Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) heeft het vorige kabinet op dit punt een volgende stap gezet. Het gaat hierbij om een vrij fors pakket wetgeving, zowel wat betreft de ambities, als het aantal gebieden waar de Wcz invloed op kan hebben als op de juridische vormgeving ervan. Door de val van het indienende kabinet is de behandeling van de Wcz tijdelijk stil komen te vallen. Die tijdelijke stilte zou bij uitstek benut kunnen worden voor het doen van een nulmeting op voor de Wcz vitale punten.

Ook de Wet op de orgaandonatie blijft in het centrum van de politieke aandacht staan. Dit wordt vooral ingegeven door het tekort aan donororganen. Dit tekort is niet opgelost met de introductie van de Wet op de orgaandonatie.

Op het terrein van de evaluatie van wet- en regelgeving is binnen het NIVEL ruime ervaring. Hierdoor ontstaat behoefte aan overstijgende kennis, bijvoorbeeld van de methodiek van wetsevaluatie. Wetsevaluatie is een tak aan de boom van de beleidsevaluatie met specifieke kenmerken. Een belangrijk kenmerk is de betrokkenheid van verschillende disciplines, in ieder geval de juridische discipline en de sociale wetenschappen. Voor het betrekken van de juridische expertise in het onderzoek wordt samengewerkt met juristen die werkzaam zijn bij verschillende Nederlandse universiteiten.