Nieuwe rollen voor gemeenten

Gemeenten hebben nieuwe rollen op het terrein van zorg en participatie. Nieuw is de aandacht voor preventie in de zorg die vooral gestalte moet krijgen door een nauwere samenwerking tussen openbare gezondheidszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Ook relatief nieuw is de uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die onder andere beoogt de participatie van mensen met een beperkingen te faciliteren.

Gemeenten zijn gebaat bij onderzoek om hun nieuwe rollen verder vorm te geven.
Zo verschijnt in 2011 een onderzoek naar verschillen in de participatie van burgers met een verstandelijke beperking tussen gemeenten. We onderzoeken hoe het komt dat mensen met een verstandelijke beperking in de ene gemeente meer participeren dan in een andere.
Ter ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid maakt het NIVEL jaarlijks overzichten van effectieve beweegprogramma’s ten behoeve van het Nationaal Actieprogramma Sport en Bewegen.  Het door NIVEL verschafte overzicht helpt gemeenten keuzes te maken in het opzetten van beweegbeleid. De Vraag Aanbod Analyse Monitor is een internetinstrument dat inzicht verschaft in de relatie tussen lokale vraag en aanbod van eerstelijnsgezondheidszorg. De komende tijd zal de VAAM worden uitgebreid met indicatoren die iets zeggen over de mate waarin verwacht kan worden dat een beroep gedaan wordt op (onderdelen van) de Wmo, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp of hulpmiddelen.