Nivel-onderzoeksprogramma’s overzicht

Bij het Nivel lopen 14 onderzoeksprogramma’s, alle gericht op een specifiek onderzoeksgebied in de zorg en elk met een eigen onderzoeksteam. Door Nivel-breed elkaars kennis en expertise in te zetten kan het Nivel meerdimensionale oplossingen bieden complexe en actuele zorgvraagstukken.

De onderzoekers beschikken over een breed (internationaal) netwerk binnen wetenschap, beleid en praktijk.

Onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg

Onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de GezondheidszorgProgrammaleider: prof. dr. Ronald Batenburg
Een arbeidsmarkt in evenwicht - waar vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluiten - levert goede, toegankelijke en betaalbare zorg op. Hoe verbeteren we die aansluiting? Is meer opleiden de oplossing, of een andere organisatie van zorg? Binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg monitoren we continu de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de zorg.

​Onderzoeksprogramma Communicatie in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg

Onderzoeksprogramma Communicatie in de GezondheidszorgProgrammaleider: prof. dr. Sandra van Dulmen
Goede interpersoonlijke communicatie in de gezondheidszorg is van groot belang. En het is niet vanzelfsprekend. Binnen het onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg doen we hoogwaardig onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de communicatie in de zorg.

Onderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg

Onderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de GezondheidszorgProgrammaleider: prof. dr. ir. Roland Friele
We verwachten veel van wetten en regels in de gezondheidszorg. We zien dat ze veel impact hebben, maar is dit altijd de impact die we zoeken? Hoe werkt dat dan? Binnen het onderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg richten we ons op de werking en effectiviteit van die wetten en regels en het toezicht daarop.

​Onderzoeksprogramma Farmaceutische ZorgOnderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg

Onderzoeksprogramma Farmaceutische ZorgProgrammaleider: prof. dr. ir. Liset van Dijk
Wanneer mensen hun geneesmiddelen goed gebruiken, ervaren zij meer kwaliteit van leven. Binnen het onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg onderzoeken wij de hele farmaceutische zorgketen, van het voorschrijven van een geneesmiddel door de arts tot het gebruik ervan door de patiënt.

 

​Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige ZorgOnderzoeksprogramma Huisartsenzorg

Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige ZorgProgrammaleider: Bart Knottnerus, MD, PhD
In principe is de huisarts gedurende lange tijd het eerste aanspreekpunt én de constante factor in de medische zorg voor een patiënt. Binnen het onderzoeksprogramma Huisartsenzorg bestuderen we hulpvragen, ziekten en het verloop daarvan, zorgbehoeften, verleende zorg en de kwaliteit van die zorg. We houden ook in de gaten welke veranderingen en patronen zich hierbij aandienen.

​Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige ZorgOnderzoeksprogramma Infectieziekten

Nivel-Onderzoeksprogamma-Infectieziekten-250pxProgrammaleider: dr. Amy Matser
Al duizenden jaren wordt de mens geconfronteerd met epidemieën. De coronapandemie heeft laten zien dat infectieziekten actueel zijn en veel impact kunnen hebben op de publieke gezondheid. In het onderzoeksprogramma Infectieziekten richten we ons op onderzoek naar verspreiding (surveillance), ziektelast en preventie met betrekking tot infectieziekten. De focus ligt op influenza (griep), SARS-CoV-2 (corona), het RS-virus en antimicrobiële resistentie.

​Onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van ZorgOnderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg

Onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van ZorgProgrammaleider: dr. ir. Lilian van Tuyl
Om de Nederlandse gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden zijn vele initiatieven gestart om deze anders te organiseren. Binnen het onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg doen we onderzoek naar deze ontwikkelingen.

 

​Onderzoeksprogramma Communicatie in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Paramedische Zorg

Onderzoeksprogramma Paramedische ZorgProgrammaleider: Willemijn Meijer, PhD
Paramedische zorg richt zich op het beter laten functioneren van een patiënt met een aandoening of klacht. Binnen het onderzoeksprogramma Paramedische Zorg doen we onderzoek op basis van de (door Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) geregistreerde zorg van vier paramedische zorgdisciplines: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten.

​Onderzoeksprogramma Rampen en MilieudreigingenOnderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen

Onderzoeksprogramma Rampen en MilieudreigingenProgrammaleider: prof. dr. Michel Dückers
Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met gebeurtenissen of omstandigheden in de sociale en fysieke leefomgeving die gevolgen hebben voor de gezondheid. Binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen onderzoeken we hoe overheden, zorginstellingen en andere partijen hun verantwoordelijkheid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals vastgelegd in de wet, invulling geven, met een focus op gezondheid.

​Onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging & OuderenzorgOnderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg

Onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en OuderenzorgProgrammaleider: prof. dr. Anneke Francke
We onderzoeken in het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg hoe verpleegkundigen en verzorgenden denken over hun werk. We vragen ze wat nodig is om hun werk en werkomstandigheden te optimaliseren om zo ook de zorg te verbeteren. In ons ouderenzorgonderzoek zetten we het perspectief van die ouderen zelf centraal, en van hun mantelzorgers en de betrokken zorgprofessionals.

Onderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend ZorgsysteemOnderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend ZorgsysteemProgrammaleider: prof. dr. Robert Verheij
Hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruikmaken van gegevens die het zorgstelsel zelf voortbrengt? Hoe kunnen we leren van deze gegevens om meer zicht te krijgen op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg? Dit zijn vragen waar wij ons binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem mee bezighouden.

​Onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische AandoeningenOnderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen

Onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische AandoeningenProgrammaleider: dr. Hennie Boeije
De komende jaren neemt het aantal mensen met een chronische ziekte of beperking toe, zowel onder jongeren als ouderen. Binnen het onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen brengen we in kaart wat deze mensen verwachten, doen en nodig hebben. Zo kunnen we bijdragen aan passende zorg en participatie.

​Onderzoeksprogramma Zorgstelsel en SturingOnderzoeksprogramma Zorgstelsel en Sturing

Onderzoeksprogramma Zorgstelsel en SturingProgrammaleider: prof. dr. Judith de Jong
Een van de grootste uitdagingen waar landen voor staan is het inrichten van een zorgstelsel dat toegankelijk is en blijft, en bovendien goede zorg biedt. Inzicht in de werking van het stelsel in de praktijk is belangrijk, zodat we kunnen bijsturen waar dat nodig is. Dit zijn dan ook de onderwerpen van onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Zorgstelsel en Sturing.

​Onderzoeksprogramma Zorg vanuit PatiëntenperspectiefOnderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief

Onderzoeksprogramma Zorg vanuit PatiëntenperspectiefProgrammaleider: Nanne Bos, PhD 
Kennis over ervaringen en meningen van patiënten zelf wat betreft de gezondheidszorg is essentieel voor het vormen van beleid om die zorg zo patiëntgericht mogelijk in te richten. Binnen het onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief doen we onderzoek op verschillende vlakken binnen de zorg bekeken vanuit de patiënt zelf. 

 

Nivel Kenniscentrum. Nivel-onderzoeksprogramma’s overzicht. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-05-2023; geraadpleegd op 27-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas-overzicht