Missie en positie in gezondheidszorgonderzoek

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dit doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken in de zorg met groot maatschappelijk belang.

In essentie draait al ons onderzoek om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat om de zorg bij de huisarts, de zorg rond het levenseinde, het zorgaanbod in de krimpgebieden of de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen.

Missie en kernwaarden van het NivelMissie en kernwaarden

'Kennis voor betere zorg' is onze missie. Met onze kennis, die op wetenschappelijk betrouwbaar onderzoek is gestoeld, dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat alle mensen in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast moet iedereen gebruik kunnen maken van een betrouwbaar gezondheidszorgsysteem. Het aanbrengen van verbinding - tussen thema’s, met samenwerkingspartners, tussen wetenschap en praktijk - zien we als een belangrijk onderdeel van ons werk. We zijn betrokken met onze opdrachtgevers én natuurlijk met al die mensen die onze aanbevelingen in de praktijk toepassen.

Missie en kernwaarden van het Nivel

Dit maakt ons uniek
Wat ons onderscheidt van veel andere onderzoeksorganisaties, is dat wij kennis bieden over de gehele breedte van de zorg en niet enkel op deelgebieden. Door dit brede veld te bedienen kunnen wij verschillende deelgebieden van zorg combineren in ons onderzoek.

SamenwerkingsverbandPositie: spilfunctie tussen wetenschap, beleid en praktijk

Met ons onderzoek bevinden we ons op het snijvlak van beleid, praktijk en wetenschap en combineren we het beste uit de verschillende werelden. We werken samen met nationale en internationale partners op wetenschappelijke, beroepsmatige, maatschappelijke en beleidsmatige terreinen. Denk daarbij aan ministeries, zorgverzekeraars, zorginstellingen, beroepsverenigingen, patiënten- en consumentenplatforms, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen.

Nivel-spilfunctieBij Over het onderzoek vindt u de uitgebreide informatie over de positie die we met ons onderzoek innemen. Kortgezegd geven we als volgt invulling aan onze verbindende spilfunctie: 

 • Verbinding met wetenschap waarborgen we door de academische inbedding van verschillende Nivel-medewerkers als hoogleraar bij diverse Nederlandse en buitenlandse universiteiten.
 • Verbinding met de maatschappij (de praktijk van de zorggebruikers) vinden we door door burgers te laten participeren in onze panels, platforms en monitors. Dit kunnen patiënten zijn, maar dat hoeft niet per se. We nemen hun ervaringen en meningen wat betreft de gezondheidszorg mee in ons onderzoek.
 • Verbinding met zorgprofessionals (de praktijk van de eerstelijns zorgverleners) hebben we op verschillende vlakken:
  • Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt informatie bij zorgverleners, zoals huisartsen en paramedische zorgdisciplines. Met de schat aan data die dit oplevert, onderzoeken we de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland.
  • Met de Beroepenregistraties van zorgverleners bestuderen we ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
  • Met ons Panel Verpleging & Verzorging kunnen we snel en gedegen onderzoek doen naar vraagstukken rondom de zorg aangeboden door zorgprofessionals die werken in de directe cliëntenzorg.
 • Verbinding met andere landen vinden we in ons internationaal vergelijkend onderzoek, binnen Europa en soms ook daarbuiten. Het bundelen van krachten en uitwisselen van kennis biedt kansen om van elkaar te leren en gezondheidszorgbeleid op elkaar af te stemmen.

Samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal
Het Nivel doet onderzoek naar de gehele gezondheidszorg en werkt intensief samen met organisaties die actief zijn in deelgebieden van de zorg. Denk daarbij aan ministeries, zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiënten- en consumentenplatforms, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Zo neemt het Nivel deel aan de onderzoeksschool CaRe, Netherlands School of Public Health and Care Research. Hierin werken we samen met CAPRHI van de Universiteit Maastricht, the Amsterdam Public Health research institute en the Radboud Institute for Health Sciences van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Nivel maakt daarnaast deel uit van de Academische Werkplaats Toezicht. Binnen deze werkplaats doen wij, samen met nog drie andere kennisinstituten, onderzoeken voor en met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

OrganisatieOns onderzoek in het kort

Bij Over het onderzoek vindt u de uitgebreide informatie over de uitgangspunten, de samenwerkingsverbanden, de uitvoering en de resultaten van ons onderzoek, en over de verspreiding ervan. In het kort komt het hier op neer:

Bij het Nivel lopen dertien onderzoeksprogramma’s. Onderzoeksvragen halen we uit de praktijk en uit de wetenschap. Voor ons onderzoek maken we gebruik van wetenschappelijke literatuur en van onze panels, zorgregistraties en beroepenregistraties. De resultaten van ons onderzoek publiceren we altijd, op onze website (bij Publicaties) en via onze socialmedia-kanalen (LinkedInTwitter en ResearchGate). We streven ernaar elke nieuwe publicatie te voorzien van een helder en kort nieuwsbericht. Daarnaast delen we onze kennis op congressen en invitational conferences, en via kennissyntheses.

Lamp met schaduwHet Nivel als opleidingscentrum

Het Nivel is een kweekvijver voor wetenschappelijk talent. Er werkt altijd een groep junior onderzoekers en er lopen masterstudenten stage. Voor hen is het interessant om te werken bij een instituut dat toepasbaar wetenschappelijk onderzoek doet. Twaalf hoogleraren brengen specifieke expertise en wetenschappelijke ervaring in op verschillende onderzoeksterreinen; door hun inbreng bij het Nivel kunnen junioren promoveren op hun onderzoek.
Junioren kunnen ook deelnemen aan het Talent Ontwikkel Programma (TOP). We stimuleren ze daarmee om hun tijd bij het Nivel zo nuttig mogelijk te gebruiken en na te denken over hun loopbaan. Via een actief opleidingsprogramma zorgen we ervoor dat onze onderzoekers kunnen omgaan met de hoge kwaliteitseisen.

SterFinanciering van ons onderzoek

Onze financiering bestaat uit nationale en internationale subsidies en opdrachten voor onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg. De basisfinanciering bestaat uit een instellingsbijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor:

 • de Nederlandse data-infrastructuur voor eerstelijnszorg, beroepenregistraties en ervaringen van (zorg)gebruikers bestaande uit databases, panels en monitors
 • een Nederlands kenniscentrum voor brede verspreiding van kennis over de gezondheidszorg
 • de nationale kennisbasis voor beleid en wetenschap
 • het beantwoorden van actuele kennisvragen

Naast het activiteitenprogramma op basis van de instellingssubsidie van VWS ontvangt het Nivel onderzoeksubsidies en vragen voor onderzoek van diverse kanten, zoals andere kennisorganisaties, collectebusfondsen, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en lagere overheden.
 

Voorbeelden van samenwerkingsvormen met subsidieverstrekking

Wagner, C. Missie en positie in gezondheidszorgonderzoek. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-03-2021; geraadpleegd op 04-03-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/missie-en-positie-gezondheidszorgonderzoek