Over het onderzoek: positionering en indeling

Het Nivel is een publieke kennisorganisatie en heeft daarin een nationale functie. Onderzoek van het Nivel kan worden gezien als een wisselwerking tussen wetenschappers en stakeholders. Deze benadering biedt wetenschappelijk gedegen resultaten en voor beleid en praktijk bruikbare aanbevelingen.

Onze missie is ‘kennis voor betere zorg’. Hier geven we invulling aan door het doen van hoogwaardig onderzoek - met maatschappelijke impact - naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg.

Welke positie neemt het Nivel in op het terrein van onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg, nationaal en internationaal? Hoe hebben wij dit vertaald in onderzoeksprogramma’s? Welke onderzoeksprojecten en -producten kent het Nivel? Over welke bronnen van informatie en data beschikken we? En hoe kunt ook u deze gebruiken voor onderzoek?

Positie tussen wetenschap, beleid en praktijkPositie tussen wetenschap, beleid en praktijk

In ons onderzoek nemen wij de invloed van sociale en gedragsfactoren, financieringssystemen, beleid, wetgeving en technologie mee. Het onderzoek is toegepast en vindt plaats op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk. In ons internationaal vergelijkend onderzoek leren wij van goede voorbeelden uit andere landen.

Nivel-spilfunctie

Drie perspectieven van onderzoekDrie perspectieven van onderzoek

Het profiel van het Nivel is uniek en kent drie elkaar aanvullende onderzoeksperspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van zorgprofessionals en beroepsorganisaties; dat van het gezondheidszorgsysteem. Door deze drie invalshoeken met elkaar te verbinden beschikken we over actuele kennis die breed inzetbaar is.

Onderzoeksprogramma’sOnderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten

Binnen de drie onderzoeksperspectieven lopen in het totaal dertien specifieke onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen onderzoeksteam en programmaleider. De teams beschikken over een breed (internationaal) netwerk binnen wetenschap, beleid en praktijk. Zij onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving.
Veel van ons onderzoek binnen de onderzoeksprogramma’s krijgt vorm in projecten. Een project begint altijd met het maken van een onderzoeksvoorstel. Na honorering voeren we het project uit.

PublicatiesOnze kennisinfrastructuur: panels, zorgregistraties en beroepenregistraties

Het Nivel beschikt over een aantal panels en databanken met zorgregistraties en beroepenregistraties. Dit noemen we onze kennisinfrastructuur oftewel onze 'schatkamers'; het zijn de 'grondstoffen' waarmee we een aanzienlijk deel van ons onderzoek doen.

Producten voor zorgprofessionals en zorggebruikersOnderzoeksresultaten: publicaties, cijfers, tools en meer

De resultaten van ons onderzoek kennen verschillende verschijningsvormen:

  • Publicaties: wij publiceren alle resultaten van onderzoek altijd, op ons website. Deze hebben de vorm van onderzoeksrapport, wetenschappelijk artikel, factsheet of infographic.
  • Cijfers zorg: verschillende periodieke rapportages over zorgverlening en zorggebruik, gebaseerd op de data uit onze zorgregistraties en beroepenregistraties, presenteren we direct op de website.
  • Nieuwsberichten: bij het verschijnen van een nieuw onderzoeksresultaat (vaak een publicatie) laten we een nieuwsbericht uitgaan, waarin de essentie van het onderzoek en de resultaten ervan helder en kort worden gepresenteerd.
  • Tools: soms komen er praktisch inzetbare tools voort uit ons onderzoek, zoals vragenlijsten, online trainingen, werkboeken en informatieve websites. Deze tools kunnen zorgprofessionals hulp bieden bij (de (evaluatie van de) zorgverlening en/of zorggebruikers ondersteunen bij hun behandeling.
  • Dossiers: Nivel-dossiers bevatten een verzameling van informatie omtrent een thema in de zorg. Door relevante publicaties, projecten, tools en nieuwsberichten te clusteren wint het thema aan zeggingskracht.
  • Andere verschijningsvormen van onze onderzoeksresultaten zijn bijvoorbeeld informatieve websites, webinars, kennissyntheses, deelname aan en presentaties op congressen en conferenties.

Nivel-producten

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met Nivel-bronnen

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels of registraties van het Nivel. Onze panels van zorggebruikers en een panel met zorgverleners: verpleegkundigen en verzorgenden zijn inzetbaar voor onderzoek voor of derden. Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze databases met een schat registraties gegevens die de vele deelnemende eerstelijns zorgverleners ter beschikking stellen aan het Nivel, zowel zorgregistraties als beroepsregistraties. Ga naar het panel of de registratie van uw keuze en neem contact op met de betreffende contactpersoon die aldaar vermeld staat. We kijken ernaar uit met u samen te werken!

 

Nivel Kenniscentrum. Over het onderzoek: positionering en indeling. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2021; geraadpleegd op 22-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-onderzoek