Overzicht onderzoeksprogramma’s Nivel

Bij het Nivel lopen in totaal dertien specifieke onderzoeksprogramma’s, met ieder een eigen onderzoeksteam dat zich richt op een specifiek onderzoeksgebied in de zorg. Een kort overzicht.

Om de zorg en ondersteuning voor patiënten en burgers continu te verbeteren is kennis nodig. Die kennis krijgen we via onderzoek, gedreven door concrete vragen, dilemma’s en knelpunten vanuit de zorgpraktijk en het beleid.

Dertien onderzoeksprogramma’s

Bij het Nivel lopen in totaal dertien onderzoeksprogramma’s. Elk team heeft een programmaleider, veelal een hoogleraar, met ruime onderzoekservaring en expertise op het betreffende terrein. De onderzoekteams binnen beschikken over een breed (internationaal) netwerk binnen wetenschap, beleid en praktijk. Zij onderzoeken complexe maatschappelijke vraagstukken in samenhang en bieden antwoord op vragen uit de samenleving.

Onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg

Onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de GezondheidszorgProgrammaleider: prof. dr. Ronald Batenburg
Een arbeidsmarkt in evenwicht - waar vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluiten - levert goede, toegankelijke en betaalbare zorg op. Hoe verbeteren we die aansluiting? Is meer opleiden de oplossing? Of een andere organisatie van zorg? Binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg monitoren we continu de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de zorg.

​Onderzoeksprogramma Communicatie in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg

Onderzoeksprogramma Communicatie in de GezondheidszorgProgrammaleider: prof. dr. Sandra van Dulmen
Goede interpersoonlijke communicatie in de gezondheidszorg is van groot belang. En het is niet vanzelfsprekend. Binnen het onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg doen we hoogwaardig onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de communicatie in de zorg. Daarmee draagt het Nivel bij aan het verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.

Onderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg

Onderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de GezondheidszorgProgrammaleider: prof. dr. ir. Roland Friele
We verwachten veel van wetten en regels in de gezondheidszorg en het toezicht daarop. We zien dat ze veel impact hebben, maar is dit altijd de impact die we zoeken? Hoe werkt dat dan? Hoe onderzoek je dat? Binnen het onderzoeksprogramma Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg richten we ons op de werking en effectiviteit van die wetten en regels en het toezicht daarop.

​Onderzoeksprogramma Farmaceutische ZorgOnderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg

Onderzoeksprogramma Farmaceutische ZorgProgrammaleider: prof. dr. ir. Liset van Dijk
Wanneer mensen hun geneesmiddelen goed gebruiken, ervaren zij meer kwaliteit van leven. Binnen het onderzoeksprogramma Farmaceutische Zorg onderzoeken wij de hele farmaceutische zorgketen, van het voorschrijven ervan door de arts tot de patiënt die het gebruikt.

 

​Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige ZorgOnderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige Zorg

Onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige ZorgProgrammaleider: dr. ir. Joke Korevaar
De huisarts is eerste aanspreekpunt voor patiënten. In principe is de huisarts gedurende lange tijd de constante factor in de medische zorg voor een patiënt. Binnen het onderzoeksprogramma Huisartsgeneeskundige Zorg bestuderen we hulpvragen, ziekten en het verloop daarvan, de zorgbehoefte, de verleende zorg en de kwaliteit van die zorg. En hiervan houden we ook veranderingen en patronen die zich aandienen in de gaten.

​Onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van ZorgOnderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg

Onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van ZorgProgrammaleider: dr. ir. Lilian van Tuyl
Om de Nederlandse gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden zijn vele initiatieven gestart om deze anders te organiseren. Binnen het onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg doen we onderzoek naar deze ontwikkelingen.

 

​Onderzoeksprogramma Communicatie in de GezondheidszorgOnderzoeksprogramma Paramedische Zorg

Onderzoeksprogramma Paramedische ZorgProgrammaleider: prof. dr. ir. Liset van Dijk
Paramedische zorg richt zich op het beter laten functioneren van een patiënt met een aandoening of klacht. Binnen het onderzoeksprogramma Paramedische Zorg doen we onderzoek op basis van de (door Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) geregistreerde zorg van vier paramedische zorgdisciplines: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten.

​Onderzoeksprogramma Rampen en MilieudreigingenOnderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen

Onderzoeksprogramma Rampen en MilieudreigingenProgrammaleider: prof. dr. Michel Dückers
Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met gebeurtenissen of omstandigheden in de sociale en fysieke leefomgeving die gevolgen hebben voor de gezondheid. Binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen onderzoeken we hoe overheden, zorginstellingen en andere partijen hun verantwoordelijkheid voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, zoals vastgelegd in de wet, invulling geven, met een focus op gezondheid.

​Onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging & OuderenzorgOnderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg

Onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en OuderenzorgProgrammaleider: prof. dr. Anneke Francke
We onderzoeken in het onderzoeksprogramma Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg hoe verpleegkundigen en verzorgenden denken over hun werk. We vragen ze wat nodig is om hun werk en werkomstandigheden te optimaliseren om zo ook de zorg te verbeteren. In ons ouderenzorgonderzoek ligt het perspectief op de zorg van ouderen zelf, hun mantelzorgers en de betrokken zorgprofessionals.

Onderzoeksprogramma Zorgdata & het Lerend ZorgsysteemOnderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend ZorgsysteemProgrammaleider: prof. dr. Robert Verheij
Hoe kunnen we zo goed mogelijk gebruikmaken van gegevens die het zorgstelsel zelf voortbrengt? Hoe kunnen we leren van deze gegevens om meer zicht te krijgen op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg? Dit zijn vragen waar wij ons binnen het onderzoeksprogramma Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem mee bezighouden.

​Onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische AandoeningenOnderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen

Onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische AandoeningenProgrammaleider: dr. Hennie Boeije
De komende jaren neemt het aantal mensen met een chronische ziekte of beperking toe, zowel onder jongeren als ouderen. Binnen het onderzoeksprogramma Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen brengen we in kaart wat mensen nodig hebben, verwachten en doen. Zo kunnen we bijdragen aan passende zorg en participatie.

​Onderzoeksprogramma Zorgstelsel en SturingOnderzoeksprogramma Zorgstelsel en Sturing

Onderzoeksprogramma Zorgstelsel en SturingProgrammaleider: prof. Judith de Jong
Een van de grootste uitdagingen waar landen voor staan is het inrichten van een zorgstelsel dat toegankelijk is en blijft, en ook nog goede zorg biedt. Inzicht in de werking van het stelsel in de praktijk is belangrijk, zodat we kunnen bijsturen waar dat nodig is. Dit zijn dan ook de onderwerpen van onderzoek binnen het onderzoeksprogramma Zorgstelsel en Sturing.

​Onderzoeksprogramma Zorg vanuit PatiëntenperspectiefOnderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief

Onderzoeksprogramma Zorg vanuit PatiëntenperspectiefProgrammaleider: dr. Dolf de Boer
Het is cruciaal om te weten hoe patiënten de gezondheidszorg ervaren en wat ze vinden van de kwaliteit van die zorg. Met deze kennis stimuleren we zorgaanbieders om zo patiëntgericht mogelijk te werken. Binnen het onderzoeksprogramma Zorg vanuit Patiëntenperspectief doen we onderzoek op verschillende vlakken binnen de zorg bekeken vanuit de patiënt zelf.

 

Nivel Kenniscentrum. Overzicht onderzoeksprogramma’s Nivel. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-10-2021; geraadpleegd op 07-12-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/overzicht-onderzoeksprogrammas-nivel