Overzicht Panels en Registraties: onze kennisinfrastructuur

Het Nivel maakt voor zijn onderzoek gebruik van zijn kennisinfrastructuur: de databases met landelijke zorgregistraties, de verschillende panels en een burgerplatform. Met deze infrastructuur doen we onderzoek op drie domeinen: patiënten, cliënten en burgers; zorgprofessionals en zorgorganisaties; beleidsmakers in de zorg.

Met onze panels en registraties beschikken we bij het Nivel over een enorme hoeveelheid data, veelal over vele jaren verzameld. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan maatschappelijk gefundeerd en praktijkgericht onderzoek op een innovatieve wijze. We noemen: onderzoek met voorspellende modellen, bigdata-analyses als machine learning en netwerkanalyses.

Nivel’s databanken met registraties
 • Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
 • Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg
 • Databank Communicatie in de Gezondheidszorg
 • Register Leren van data in Verpleeghuizen (in ontwikkeling)
 • Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC) (in ontwikkeling)

ZorgregistratiesNivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste LijnNivel Zorgregistraties Eerste Lijn omvat een enorme hoeveelheid geanonimiseerde gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen, paramedici en huisartsenposten, met informatie over gezondheid en ziekte, het zorggebruik, geneesmiddelenvoorschriften en verwijzingen naar meer specialistische zorg. Ongeveer de helft van de huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn levert wekelijks gegevens aan voor ziektesurveillance. Bij ongeveer veertig daarvan, de Nivel-Peilstations, wordt aanvullende informatie verzameld, over onder andere het vóórkomen van griep.

ZorgregistratiesBeroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Beroepenregistraties in de GezondheidszorgDe Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg van het Nivel bieden actuele en volledige informatie over de arbeidsmarktpositie van huisartsen en verloskundigen in de eerste lijn. De registraties worden gebruikt voor trendanalyses en beleidsinstrumenten, waarmee bijvoorbeeld regionale trends en ontwikkelingen in kaart worden gebracht.

 

ZorgregistratiesDatabank Communicatie in de Gezondheidszorg

Databank Communicatie in de GezondheidszorgDe Databank Communicatie in de Gezondheidszorg bestaat uit registraties van consulten tussen artsen en patiënten, in de vorm van zo’n 18.000 video-opnames. Deze tonen de alledaagse interacties tussen zorgverleners en patiënten, alsmede hun vaardigheden om bijvoorbeeld samen te beslissen. De databank kan worden ingezet voor voorlichting, informatie en ondersteuning van zorgverleners, bijvoorbeeld om patiënten aan te leren zelf zorg te dragen voor hun gezondheid en ziekte.

ZorgregistratiesHuisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC)

Nivel-HRNC-consult-huisartsHet Nivel zet op de zes eilanden in het Nederlands Caribisch gebied - Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten - een ‘Early Warning System’ voor infectieziekten op: het Huisartsen Registratienetwerk Nederlands Caribisch gebied (HRNC). Hierbij werken we nauw samen met huisartsen en lokale publieke gezondheidsdiensten op de eilanden.

 

Nivel’s panel met zorgprofessionals

 • Panel Verpleging & Verzorging

Panel met zorgprofessionals Panel Verpleging & Verzorging

Panel Verpleging & VerzorgingZorgverleners die cliënten verplegen, verzorgen en begeleiden, vormen de doelgroep van het Panel Verpleging & Verzorging. Getalsmatig vormen zij de grootste beroepsgroep in de zorg. Onderzoek met dit panel betreft de veranderingen in de arbeidsmarkt, de inhoud van het werk en de samenwerking met het sociale domein.

 

Nivel's panels met patiënten, cliënten en burgers

 • Consumentenpanel Gezondheidszorg
 • Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG)
 • Panel Samen Leven (PSL)
 • Panel van Mensen met een Longziekte

Panels met patiënten, cliënten en burgersConsumentenpanel Gezondheidszorg

Consumentenpanel GezondheidszorgHet Consumentenpanel Gezondheidszorg verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen, verwachtingen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Het panel telt bijna 12.000 leden. Onderzoek met het panel geeft inzicht in hoe zorggebruikers denken over de gezondheidszorg, over nieuwe ontwikkelingen en over de werking van het zorgstelsel.

 

Panels met patiënten, cliënten en burgersNationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)

Nationaal Panel Chronisch zieken en GehandicaptenHet Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten brengt de situatie van mensen met een chronische ziekte en/of beperking in kaart op het gebied van zorg en participatie, inclusief arbeidsparticipatie en inkomen. Aan dit landelijke panel nemen 4000 zelfstandig wonende mensen met een chronische aandoening deel.

 

Panels met patiënten, cliënten en burgersPanel Samen Leven (PSL)

Panel Samen LevenHet Panel Samen Leven bestaat uit 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking. Zij beantwoorden eens in de twee jaar vragen over hun woonplek, hun ondersteuning en hun dagelijks leven. Ook doen er 350 naasten van mensen met een verstandelijke beperking mee aan het panel. Ze vullen vragenlijsten in over het dagelijks leven van hun naaste en over de ondersteuning van hun naaste. Ook gaan ze in op hun eigen situatie.

Panels met patiënten, cliënten en burgersPanel van Mensen met een Longziekte

Panel van mensen met een longziekteOnderzoek met het Panel van Mensen met een Longziekte geeft inzicht in de zorg- en leefsituatie van mensen met een longaandoening, zoals astma, COPD en enkele zeldzame longziekten. Vanuit hun perspectief komen ervaren knelpunten aan bod en ook onderwerpen als zelfmanagement en ervaring met de zorg. In het panel zitten 1000 panelleden die vragenlijsten invullen.

 

Nivel's platform met burgers en/of patiënten

 • Burgerplatform

Team Methode Burgerplatform

BurgerplatformOm meer en dieper inzicht te krijgen in wat patiënten en burgers bezighoudt maken we regelmatig gebruik van ons Burgerplatform. Dit is een groep burgers en/of patiënten die regelmatig en in wisselende samenstelling bij elkaar komt om een complex vraagstuk te bespreken. De uitkomsten van platformbijeenkomsten helpen beleidsmakers en andere stakeholders om beleid verder te ontwikkelen en dit goed uit te leggen aan burgers en patiënten.

 

Nivel Kenniscentrum. Overzicht Panels en Registraties: onze kennisinfrastructuur. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 15-12-2022; geraadpleegd op 25-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/overzicht-panels-en-registraties