Intramurale palliatieve zorg

Ziekenhuizen
In Nederland hebben de ongeveer 140 algemene ziekenhuizen en de acht academische ziekenhuizen in de eerste plaats een curatieve functie. Toch is er ook binnen de ziekenhuiswereld meer en meer aandacht voor palliatieve zorg, wat onder meer blijkt uit de deelname van ziekenhuizen aan regionale netwerken palliatieve zorg. Tevens maken ziekenhuisverpleegkundigen en artsen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg vaak deel uit van consultatieteams palliatieve zorg (Bossuyt e.a., 2011; Grandjean en Galesloot, 2013). 
Verder zijn er enkele ziekenhuizen die een gespecialiseerde palliatieve zorgunit hebben (zie voor een actueel overzicht Palliatief). Palliatieve units in ziekenhuizen hebben voornamelijk een functie in de diagnostiek en instellen van complexe therapieën.
 
Verpleeg- en verzorgingshuizen 
Er zijn in ons land ongeveer 2200 verpleeghuizen en verzorgingshuizen (zie Zorgkaart Nederland).
Verpleeghuizen richten zich voornamelijk op oudere mensen die langdurig complexe lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig hebben. Palliatieve zorg is van oudsher een belangrijke taak van de specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisartsen genoemd) en verzorgenden en verpleegkundigen werkzaam in de verpleeghuizen. In verpleeghuizen zijn ook altijd paramedici, en meestal ook psychologen en pastoraal medewerkers. Dit biedt in principe veel mogelijkheden voor multidisciplinaire palliatieve zorg. Ten eerste wordt palliatieve zorg verleend aan de eigen bewoners met een ongeneeslijke, uiteindelijk terminale aandoening. Daarnaast zijn binnen een aantal verpleeghuizen palliatieve units met logeereenheid ingericht voor palliatieve zorg voor mensen van buitenaf (Bossuyt e.a., 2011).  Zie Palliatief voor een actueel overzicht van de aantallen verpleeghuizen met palliatieve units.
 
In verzorgingshuizen hebben de bewoners over het algemeen minder complexe lichamelijke of psychogeriatrische problemen dan de bewoners van verpleeghuizen. Verzorgingshuizen hebben (in tegenstelling tot de verpleeghuizen) vaak ook geen eigen instellingsarts; meestal blijft de eigen huisarts de medische verantwoordelijkheid houden. 
Bij de eigen bewoners wordt  palliatieve zorg in principe binnen de eigen kamer van de bewoner verleend, door het zorgpersoneel in samenwerking met de (huis)arts en eventuele andere in te roepen disciplines, bijvoorbeeld paramedici of pastorale medewerkers (Bossuyt e.a., 2011). 
Een aantal verzorgingshuizen biedt daarnaast zorg op speciale palliatieve units aan mensen die voorheen nog niet in het verzorgingshuis verbleven. Zie Palliatief voor een actueel overzicht van aantal en aanbod van dergelijke units.