Voorbeelden van resultaten

Enkele voorbeelden van resultaten van onderzoek vanuit het perspectief van de Nederlandse burger, patiënt en zorggebruiker: 
 
Participatiemonitor
De Participatiemonitor geeft inzicht in hoeverre mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen en de algemene bevolking meedoen in de samenleving op het gebied van werk, mobiliteit, wonen, opleiding, vrije tijdsbesteding en sociale contacten.
De monitor wordt tweejaarlijks geactualiseerd en de uitkomsten ervan worden zowel door het ministerie van VWS als door gemeenten, patiëntenorganisaties, aanbieders van zorg en kennisinstellingen gebruikt als input voor beleid.
 
Barometer Vertrouwen
De Barometer Vertrouwen in de Gezondheidszorg geeft weer hoeveel vertrouwen de Nederlandse burger heeft in de verschillende beroepsgroepen, organisaties of zorginstellingen.
 
Wisselen van verzekeraar
Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. In de Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar wordt jaarlijks gemeten hoeveel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt en wat de redenen zijn om al dan niet te wisselen van zorgverzekeraar.

Gegevensverzameling