Positie tussen wetenschap, beleid en praktijk

Het Nivel is een onafhankelijk kennisinstituut dat wetenschappelijk onderzoek doet binnen de volle breedte van de gezondheidszorg in Nederland. We doen ons onderzoek op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk.

Dit maakt ons uniek

Wat ons onderscheidt van veel andere onderzoeksorganisaties is dat wij kennis bieden over de gehele breedte van de zorg en niet enkel op deelgebieden. Door dit brede veld te bedienen kunnen wij verschillende deelgebieden van zorg combineren in ons onderzoek.

Missie en kernwaarden van het NivelMissie en kernwaarden van het Nivel

Alleen onderzoek dat aansluit bij de problemen en uitdagingen in de gezondheidszorg én voldoet aan de wetenschappelijke eisen voor goed onderzoek, levert waardevolle kennis voor beleid en zorgpraktijk. Dit uitgangspunt hebben we opgenomen in onze missie, die is doorvertaald naar onze kernwaarden en ons statement.

Missie en kernwaarden van het Nivel

Praktijkgericht en wetenschappelijkPraktijkgericht en wetenschappelijk

Ons onderzoek is praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd. Problemen en vragen uit de praktijk vertalen wij naar een onderzoeksvraag. We ontwikkelen een passende onderzoeksopzet en dataverzameling. Via een tussentijdse toets bij relevante veldpartijen stellen we de haalbaarheid van onze opzet en dataverzameling vast. Analyse van de resultaten voldoet aan eisen van wetenschappelijk onderzoek. De conclusies en aanbevelingen bespreken we met de verschillende veldpartijen. Daarmee is de cirkel rond: met deze werkwijze levert elk onderzoek resultaten op voor de driehoek wetenschap, beleid en praktijk.

Verspreiden van kennisVerspreiden van kennis

We hechten eraan dat iedereen die interesse heeft in onze onderzoeken en daaruit voortkomende resultaten, daar ook toegang toe heeft. We zoeken altijd naar de beste manier om onze kennis te verspreiden en maken gebruik van wetenschappelijke of maatschappelijke rapporten en artikelen, grafische toepassingen en animaties, social media, presentaties en workshops.

Hoogleraren Nivel: academische inbeddingHoogleraren Nivel: academische inbedding

Het Nivel werkt hiervoor samen met de universitaire onderzoekswereld. Diverse medewerkers zijn als hoogleraar verbonden aan een universiteit of hebben een dubbelaanstelling bij een veldorganisatie.

Internationaal onderzoekInternationaal onderzoek

Het Nivel zet zijn kennis ook in internationaal verband in. Internationaal vergelijkend onderzoek biedt inzicht in de organisatie en effectiviteit van verschillende gezondheidszorgsystemen. Het bundelen van krachten en uitwisselen van kennis biedt kansen om van elkaar te leren en gezondheidszorgbeleid op elkaar af te stemmen.

Nivel Kenniscentrum. Positie tussen wetenschap, beleid en praktijk. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-04-2021; geraadpleegd op 21-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/positie-tussen-wetenschap-beleid-en-praktijk