Praktijkgericht en wetenschappelijk

Het onderzoek van het Nivel is een wisselwerking tussen wetenschappers en stakeholders. Deze benadering biedt wetenschappelijk gedegen resultaten en voor beleid en praktijk bruikbare aanbevelingen.

Praktijkgericht en wetenschappelijk

We zijn altijd, in alle fases van het onderzoek, op zoek naar productieve interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Een breed maatschappelijk draagvlakEen breed maatschappelijk draagvlak
Een breed maatschappelijk draagvlakVragen die leven in de gezondheidszorg bepalen wat wij onderzoeken. Het Nivel werkt veel samen met beleidsinstellingen en maatschappelijke organisaties, waarbij kennis wordt gedeeld. Over alle onderzoeken en uitkomsten wordt openbaar gepubliceerd en gecommuniceerd. Deze kennisuitwisseling draagt bij aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de aanbevelingen die wij bij onze onderzoeksresultaten geven.

Probleemgericht en toepassingsgerichtProbleemgericht en toepassingsgericht
Wij zetten ons ervoor in dat de resultaten van ons onderzoek hun weg vinden naar de praktijk. Hiertoe hebben wij gedurende het onderzoekstraject regelmatig contact met de beoogde gebruikers van de onderzoeksresultaten. Deze interactie is essentieel om verschillende redenen:

 • Het is een controlemiddel om te borgen dat de onderzoeksvraag waarmee wij aan de slag gaan, daadwerkelijk een vraag is waar beleid en praktijk een antwoord op nodig hebben.
 • Het zorgt ervoor dat het veld zich kan voorbereiden op het soort antwoorden dat gaat komen.
 • Het zorgt ervoor dat onze onderzoekers zich bewust zijn van de context waarin de resultaten zullen worden gebruikt.

Onze interactie met beleid en praktijk vindt onder meer plaats via regelmatige gesprekken met relevante organisaties in de gezondheidszorg. Tijdens onderzoekstrajecten hebben we veel contact met onder meer begeleidingscommissies en stuurgroepen die worden ingesteld rond onze onderzoeksprojecten en onze databases, panels en monitors.

Op wetenschappelijke basisOp wetenschappelijke basis
Ons gezondheidszorgonderzoek richt zich op de beschrijving en verklaring van verschijnselen die zich voordoen in de wereld om ons heen. Hierbij hanteren wij de regels en afspraken die in wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Om de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek te kunnen garanderen hanteren wij de volgende werkwijzen en uitgangspunten:

 • We werken systematisch en zijn controleerbaar.

Op systematische en controleerbare wijze zoeken wij antwoorden op gestelde vragen. Deze antwoorden maken we openbaar, zodat anderen zich erover kunnen uitspreken.

 • We streven ernaar generaliseerbare kennis te leveren.

We zoeken naar kennis die specifieke situaties overschrijdt en op verschillende situaties toepasbaar is, ook al wordt die kennis verzameld door middel van gevalsstudies. Met andere woorden: we zoeken naar generaliseerbare kennis.

 • We volgen de gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek.

De wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek: op ons onderzoek is de 'Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit' van 1 december 2018 van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan, valt onder de Nivel-gedragscode wetenschapsbeoefening.

 • We dragen met een intern controlesysteem zorg voor de kwaliteitsborging van het onderzoeksproces.

We hebben een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies, waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen. Zo kent het Nivel een wetenschappelijke onderzoekersvergadering waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om zo de kwaliteit ervan te verhogen en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

 • Onze adviezen en aanbevelingen komen voort uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten in onze openbare publicaties kunnen we voorzien van aanbevelingen en adviezen. Deze hebben hun wortels in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Om de maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit te borgen maken we bij het bepalen van onderzoeksprogramma’s gebruik van de volgende informatiebronnen:

 • gesprekken met verschillende afdelingen en directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • gesprekken met onze andere stakeholders in beleid en praktijk
 • verschillende interacties die we tijdens het onderzoeksproces hebben, bijvoorbeeld bij conferenties en bij het ontwikkelen van kennissyntheses en overzichtsstudies

We nodigen gesprekspartners nadrukkelijk uit om te reageren op onze onderzoeken. Dit bevordert de maatschappelijke kwaliteit van nieuw op te zetten onderzoeksprogramma’s en projecten én het fungeert als tussentijdse evaluatie.