Project
afgesloten

Actualisering aanbodparameters GZ-psycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ

In maart van dit jaar verscheen het Capaciteitsorgaan-rapport ‘Capaciteitsplan 2011. Advies voor de (vervolg)opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en de verpleegkundig specialist ggz’. Hierin wordt een eerste capaciteitsraming voor deze beroepen uitgevoerd en een eerste richtinggevend instroomadvies voor de bijbehorende opleidingen afgegeven. Anno 2011/2012 is er behoefte aan een actualisering van de aanbodparameters voor het model van capaciteitsramingen, in het bijzonder de precieze omvang en samenstelling van de verschillende beroepsgroepen gelet op het voorkomen van meerdere registraties en werkzame posities per beroepsbeoefenaar.
- wat is anno 2011/2012 de omvang, samenstelling en werkzaamheid van de beroepgroepen gezondheidszorgpsycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz, rekening houdend met verschillende registraties en werkzame posities?
- wat is de in- en uitstroom van deze beroepsgroepen en hoe zal het arbeidsaanbod van hen zich in de toekomst gaan ontwikkelen?
- Wat betekent dit voor de aanbodparameters van de toekomstige op te stellen capaciteitsramingen?
Verschillende steekproeven uit het BIG-register en de ledenadministraties van verschillende beroepsverenigingen zullen worden benaderd met een schriftelijke enquête die ook online ingevuld kan worden. De responsgegevens worden geanalyseerd en vergeleken met de gegevens die eerder in het kader van de eerste capaciteitsraming in 2010/2011 verzameld zijn, als ook de brongegevens van de genoemde steekproeven.
Inzicht in de omvang, samenstelling en werkzaamheid van de beroepgroepen gezondheidszorgpsycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz in Nederland aan het begin van 2012, alsmede een actualisering en mogelijke bijstelling van een aantal kernparameters van het capaciteitsramingsmodel dat voor deze beroepsgroepen is (en zal worden) opgesteld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
In dit project werken we samen met
Regioplan