Project
afgesloten

Actualisering intern rendement medische vervolgopleidingen

De kracht van serious gaming wordt ook wel'leren in het kwadraat' genoemd: het is interactief, activerend, competitief, visueel en digitaal gedreven. Daarmee sluit het aan bij de leerstijlen van de komende generaties huisartsen. Kijken we naar de complexe beslissingen die huisartsen moeten nemen als zij managementtaken hebben of krijgen, dan is serious gaming bij uitstek een methode om hen daarbij te ondersteunen. Bij het maken van complexe beslissingen rondom bijvoorbeeld personele investeringen in de eigen praktijk is een veilige omgeving nodig om hiermee te experimenteren. Die omgeving moet niet alleen veilig zijn, maar ook realistisch. Het simulatiemodel dat de motor vormt van het serious game zal gebaseerd worden op echte zorgpraktijkgegevens die het NIVEL tot zijn beschikking heeft. Daarnaast worden in spelronden actuele en realistische scenario's voor de huisartsenzorg in Nederland opgenomen.

Dit voorstel beschrijft hoe een serious game voor strategisch praktijkmanagement in de huisartsenzorg ontwikkeld zal worden. Het game wordt op interactieve en iteratieve wijze met eindgebruikers ontwikkeld. Eindgebruikers zijn zowel huisartsen in de laatste fase van hun opleiding, als pas afgestudeerde huisartsen. Het leren nemen en doordenken van strategische beslissingen in de huisartspraktijk staat centraal. Het game wordt ontwikkeld om in een onderwijssetting te worden toegepast. In verschillende teams, rondes en scenario's spelen de deelnemers onder begeleiding van een docent en spelleider letterlijk met het overwegen en nemen van strategische praktijkbeslissingen.

Zo wordt het leereffect van het managementgame versterkt, omdat het gaat om complexe situaties en verschillende perspectieven. Ook is voor het toepassen van strategisch management-theorieën en -modellen een (groeps)onderwijssetting geschikt waarin deelnemers van elkaar leren en een docent/spelleider meer diepgang aan deze toepassing kan geven.

Het simulatiemodel, dat de motor vormt van het game, wordt enerzijds gebaseerd op de input en feedback van eindgebruikers en begeleidingscommissie, anderzijds op de huisartspraktijk-data van het NIVEL en andere bronnen. De kern van het model is logica formeel uit te werken in beslisregels en oorzaakgevolg-relaties, waarmee alle keuzeopties zo realistisch mogelijkworden doorgerekend in 'uitkomstmaten'. Hierbij dient rekening te worden gehouden met veel factoren die een rol spelen en het tijddynamische karakter van strategische praktijkbeslissingen. Hetsimulatiemodel wordt zo ontworpen dat flexibel nieuwe scenario's ingebouwd kunnen worden die aansluiten bij de actualiteit, met name veranderende beleidsmaatregelen vanuit overheid en zoergverzekeraars.

Een leidend principe bij dit project is het ontwikkelen en te-sten van het serious game in voortdurende samenwerking met kleine maar vaste groep potentië.le eindgebruikers en spelleiders/docenten. Daarnaast is er de vaste frequente en interactieve inbreng van de klankborggroep bij zowel het functionele als technische ontwerp van het game. Het project kent als eindproduct een geteste alpha-versie van het game inclusief draaiboek en documentatie dat begin 2016 aangeboden kan worden aan pas afgestudeerde huisartsen. Tenslotte wordt ook een e-learning module ontwikkeld die deelnemers voorbereid op het game, met name om basiskennis over strategisch managementtheorieën en -modellen te verkrijgen en deze toe te kunnen passen.