Project
afgesloten

Actualisering kerncijfers aanbodzijde 2011 t.b.v. capaciteitsraming tandartsen 2013

Het Capaciteitsorgaan heeft geconstateerd dat met het oog op de vrije prijsvorming die per 1/1/2012 in de mondzorg wordt doorgevoerd, een goede ‘0-meting’ van de aanbodparameters van het ramingsmodel voor de eerstelijns mondzorg wenselijk is. Door nog in 2011 een survey uit te voeren onder de werkzame tandartsen in Nederland kan deze 0-meting plaats vinden.
- Hoe zien, op basis van secundaire analyse van BIG-registratie en primaire analyse op basis van vragenlijstonderzoek onder tandartsen, de aanbodparameters van het op te stellen capaciteitsramingsmodel 2013 en haar subonderdelen eruit?
- Hoe verhouden de uitkomsten van de ramingsenquête 2011 zich met de resultaten van de ramingsenquête onder tandartsen uit 2010?
- Met welke validiteits- en betrouwbaarheidsaspecten rond de aanbodparameters voor het op te stellen capaciteitsramingsmodel voor tandartsen moet rekening gehouden worden?
Een steekproef van 1.000 tandartsen uit het BIG-register zal met een korte ramingsenquete benaderd worden. De responsgegevens worden geanalyseerd en vergeleken met de respons op eenzelfde enquête die in 2010 is gehouden.
Inzicht in de omvang en samenstelling van in Nederland werkzame tandartsen op 1/1/2011, veranderingen hierin ten opzichte van 2010, en een update van een aantal kernparameters van het capaciteitsramingsmodel zoals dat in 2013 opgesteld gaat worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan