Project
afgesloten

Actualisering van de aanbodparameters voor de raming GZ-psycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ (‘GG-beroepen’) in 2014

De invoering van de basis-GGZ, de herdefiniëring van het hoofdbehandelaarschap, de overheveling van AWBZ-, WMO- en jeugdzorg-taken naar de gemeenten) vragen een actualisering van de aanbodparameters waarmee de capaciteit aan de zgn. geestelijke gezondheidszorg (GG-)beroepen in Nederland anno 2014 kan worden vastgesteld.
Voor twee groepen GG-beroepen wordt de vraag beantwoord wat het actuele aanbod eind 2014 / begin 2015 is: (1) de beroepen gezondheidszorgpsycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ, en (2) de beroepen ‘master-psycholoog’ en ‘master-pedagoog’.
Er wordt gebruik gemaakt van de ramingsenquête die het NIVEL in 2011 heeft ontwikkeld en afgenomen bij een grote steekproef van BIG-geregistreerden en NIP- en NVO-leden; en in 2014 is aangepast en via een aantal instellingen is afgenomen bij een kleine steekproef van daar werkzame personen.
Aanbodparameters worden bepaald die benodigd zijn voor het uitvoeren van een capaciteitsraming. Net als voor de raming 2013 wordt daartoe het rekenmodel van het NIVEL gebruikt om te bepalen of de opleidingsinstroom voor de genoemde GG-beroepen de komende jaren bijgesteld dient te worden om evenwicht te behouden of te bereiken – en zo ja, onder welke condities (scenario’s) met hoeveel plaatsen per jaar.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan