Project
afgesloten

Administratieve lasten receptenverkeer: de organisatie van het receptenverkeer in Nederland

Duur: oktober 2006 - maart 2007

Het kabinet Balkenende II sprak af de administratieve lasten voor burgers in 2007 met 25% te hebben teruggebracht (t.o.v. 2003). Hiertoe zijn diverse zogenaamde reductieprogramma’s opgesteld, waaronder een programma rond (herhaal)receptuur. Dit programma valt onder het ministerie van VWS. Dit ministerie streeft naar een proces- en klantvriendelijkere invulling van het receptenverkeer. Dit moet leiden tot een vermindering van de administratieve lasten van alle betrokken partijen.

Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de administratieve lasten (AL) van het receptenverkeer tussen voorschrijver, apotheker en patiënt. Onder receptenverkeer verstaan we het aanvragen, voorschrijven en verstrekken van (herhaal)recepten. Momenteel zijn er ontwikkelingen in het receptenverkeer.

In dit onderzoek zullen we deze gegevens in kaart brengen aan de hand van telefonische interviews met huisartsen en (ziekenhuis) apothekers en hun assistentes, het raadplegen van websites van huisartsen en apotheken, een peiling onder het Consumentenpanel gezondheidszorg, korte interviews met zorgverzekeraars en HIS-leveranciers en een analyse van gegevens uit het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).

Dit onderzoek moet VWS inzicht geven in de huidige omvang van de administratieve lasten van het receptenverkeer. Op basis van het onderzoek zal VWS bezien welke acties eventueel nodig zijn om een verdere realisatie van het reductieprogramma te bereiken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Leids Universitair Medisch Centrum; dr. F. Dijkers