Project
afgesloten

Arbeidsmarktonderzoek beroepen Geestelijke Gezondheid

In 2018 zal door het Capaciteitsorgaan een instroomadvies worden uitgebracht voor de opleidingen voor beroepen in de geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor is een actualisatie nodig van de parameterwaarden die gebruikt worden in de capaciteitsraming, evenals onderzoek naar enkele verdiepende onderwerpen, waaronder de arbeidsverbanden, werkzaamheid, inzetbaarheid en mobiliteit van beroepsbeoefenaren.

De vraagstelling betreft de werkzaamheid, verwachte uitstroom en het extern rendement van beroepsbeoefenaren in de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg. Tevens is de vraag welke registraties zij hebben, in welke (sub)branches zij werkzaam zijn, en wat hun loopbaangeschiedenis en mobiliteit is. Ook is de vraag hoe de aansluiting tussen de opleiding en arbeidsmarkt en de huidige aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ervaren wordt.

De gegevens zullen worden verzameld door middel van een enquête onder de vijf beroepsgroepen in de geestelijke gezondheidszorg: gezondheidszorg-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist GGZ. Respondenten zullen worden benaderd via het BIG-register. Tevens worden het aantal registraties en de overlap hierin middels het BIG-register geanalyseerd.

Een onderzoeksrapport waarin het antwoord op alle onderzoeksvragen worden toegelicht, inclusief methodologische verantwoording van alle onderzoekstappen. Met deze gegevens kan het Capaciteitsorgaan een complete capaciteitsraming opstellen voor de vijf beroepen in de geestelijke gezondheidszorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan