Afgesloten
2012

Astma- en COPD-Monitor 2010-2012: zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD

Duur: jan 2010 - dec 2012

Achtergrond
Het Nivel voert sinds 2001 de Astma-/COPD-monitor uit. Binnen de monitor wordt door middel van panelonderzoek inzicht verkregen in de zorg- en leefsituatie van mensen met astma of COPD in Nederland, deze keer over de periode 2010 t/m 2012, en in vergelijking met eerdere jaren. Het gaat daarbij om de ervaringen en behoeften van mensen met astma of COPD zelf ten aanzien van hun kwaliteit van leven, hun ziektebeleving en zelfmanagement, hun zorggebruik, de ervaren kwaliteit van zorg en hun maatschappelijke positie.

Doel
In de eerste plaats bieden we inzichten die bijdrgaen aan de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van het beleid van het Astma Fonds. Daarnaast kunnen de gegevens ook door andere partijen (overheid, zorgaanbieders) worden gebruikt ter ontwikkeling van beleid, ter verbetering van de zorg- en dienstverlening en voor wetenschappelijke doeleinden.

Onderzoeksvragen
1. Hoe ontwikkelt de zorg- en leefsituatie van mensen met astma en COPD zich over de periode 2010 - 2012?
2. Zijn er veranderingen waarneembaar in deze ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren?
3. Welke factoren liggen ten grondslag aan gesignaleerde ontwikkelingen?

Methode
We doen panelonderzoek en voeren jaarlijkse metingen uit bij ons panel van mensen met astma of COPD, dat tevens deel uitmaakt van het ons Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten.

Resultaten
- Peiling + rapportage in vorm van factsheet (najaar 2010)
- Rapport met kerngegevens over de zorg (december 2010)

Dit project wordt gesubsidieerd door
Astmafonds