afgesloten
Basisunit Registraties na Rampen
Achtergrond. Bij de drie meest recente grote rampen in Nederland (Vliegramp Bijlmermeer, Vuurwerkramp Enschede en Nieuwjaarsbrand Volendam) is succesvol gebruik gemaakt van de gegevens in de elektronische (medische) dossiers van huisartsen, bedrijfsartsen en apothekers om de korte en (middel-)lange termijn gevolgen voor de gezondheid in kaart te brengen, zodat de nazorg optimaal kon zijn.
Aanleiding. De daadwerkelijke start van de monitoring kon pas later dan gewenst plaatsvinden. Door de verschillende (versies van) huisarts informatie systemen die in Nederland worden gebruikt moesten allereerst haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd, specifieke aanpassingen voor extractie worden geprogrammeerd en moesten de systemen fysiek geschikt gemaakt worden. Het is te weinig bekend welke huisarts gebruik maakt van het classificatiesysteem ICPC; daardoor is de dekkingsgraad over het land onbekend, en zover bekend onvoldoende. Veel tijd is verloren gegaan omdat niet bekend was wie door een ramp getroffen was en wie niet (slachtofferregistratie) en door het afstemmen van privacyreglementen.
Hoe is ervoor zorg te dragen dat monitoring van gezondheidsproblemen na rampen spoedig en van hoog kwalitatief niveau kan worden opgestart?
Het schrijven van een draaiboek om na rampen bestaande huisarts informatie systemen te kunnen gebruiken om monitoring van gezondheidsproblemen te (kunnen) starten.
- Belangrijke aanzet voor dit draaiboek
- Overleg met CBP (en juristen uit de expertgroep van CGOR) over toepassing privacywetgeving bij monitoring na rampen
- Overzicht huisarts informatiesystemen en voorkomende versies
- Overzicht ontwikkelingen rond huisarts informatiesystemen, m.n. ontwikkelingen rond ASP
- Medewerking aan plan NIVEL voor verhoging dekkingsgraad, mede in kader plannen voor monitoring grieppandemieën en hittegolven
- Medewerking aan plan CGOR voor een betere registratie van slachtoffers
- Optioneel: Instrumentontwikkeling in samenwerking met CGOR
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
RIVM (Centrum Gezondheid, Milieu & Veiligheid i.o.)
In dit project werken we samen met
RIVM (CGOR, Centrum voor GezondheidsOnderzoek na Rampen en Centrum Gezondheid, Milieu en Veilgheid i.o.)
Contactpersonen (3) :
C. (Christos) Baliatsas
postdoc onderzoeker gezondheidseffecten van rampen en milieu-incidenten