Project
afgesloten

Bepaling externe rendementcijfers t.b.v. capaciteitsramingen

Als vervolg op eerdere NIVEL-studies, zal een actualisatie plaats vinden van gegevens en bronnen om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de externe rendementscijfers waarmee in de capaciteitsramingen in 2010 en later gerekend zal worden.
• Welke externe rendementscijfers komen naar voren wanneer gebruik wordt gemaakt van de gegevens die ten behoeve van het Capaciteitsplan 2010 verzameld zijn?
• Hoe ziet, geaggregeerd voor alle onderzochte jaren, het cumulatief percentage “stoppers” per specialisme per jaar na registratie eruit, inclusief het aantal ”blijvers” waarop dit percentage is gebaseerd?
• Hoe verhouden de gegevens over de instroom en uitval van huisartsen per instroomjaar zich verhouden tot resultaten uit ander onderzoek naar het stoppen van huisartsen?

De vraagstellingen zullen beantwoord worden door middel van secundaire analyse van materiaal van de registratiecommissies waarover reeds beschikt wordt. Vanaf het jaar 1960 is per specialisme en instroomjaar van alle nieuwe specialisten bekend wat de registratiesituatie was na 5, 10, 15 tot maximaal 50 jaar na instroom (nog erkend, niet meer erkend). Daarnaast zal materiaal uit het NIVEL-huisartsenregistratie geanalyseerd worden
De resultaten zullen eerst in interne notities worden vastgelegd, inclusief methodische verantwoording en toelichting, waarna deze gebruikt worden voor de (openbare) publicaties van het Capaciteitsorgaan en het NIVEL, m.n. de jaarlijks en integrale Capaciteitsplannen, en de rapporten die het NIVEL parallel aan elk Capaciteitsplan uitbrengt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan