Project
afgesloten

Bepaling interne rendementcijfers t.b.v. capaciteitsramingen

Als vervolg op eerdere NIVEL-studies, zal een actualisatie plaats vinden van gegevens en bronnen om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de interne rendementscijfers waarmee in de capaciteitsramingen in 2010 en later gerekend zal worden.
• Welke interne rendementscijfers komen naar voren als (1) het intern rendement per instroomjaar wordt berekend (het rendement wordt vastgesteld nadat de laatste van de instromers uit een bepaald jaar de opleiding succesvol heeft afgerond óf definitief is gestopt), en (2) het interne rendement wordt berekend waarbij de voortijdige uitstroom gerelateerd wordt aan het totaal artsen in opleiding. (hierbij zal nagegaan worden of opleidingsduur gebruikt kan of moet worden als correctiefactor voor het interne rendement)?
• Wat is de praktische haalbaarheid/uitvoerheid en de resultaten van beide benaderingen?
• Bij welke specialismen komt zij-instroom voor komt en wat de bruto- en netto-effecten van deze zij-instroom zijn op het interne rendement?
De vraagstellingen zullen beantwoord worden door middel van secundaire analyse van materiaal van de registratiecommissies waarover reeds beschikt wordt. Vanaf het jaar 1995 is per specialisme en instroomjaar van alle AIOS bekend wat de opleidingssituatie was na 1 tot maximaal 12 jaar na instroom (nog in opleiding, geswitcht naar andere opleiding; gestopt met de opleiding; opleiding afgerond).
De resultaten zullen eerst in interne notities worden vastgelegd, inclusief methodische De resultaten zullen eerst in interne notities worden vastgelegd, inclusief methodische verantwoording en toelichting, waarna deze gebruikt worden voor de (openbare) publicaties van het Capaciteitsorgaan en het NIVEL, m.n. de jaarlijks en integrale Capaciteitsplannen, en de rapporten die het NIVEL parallel aan elk Capaciteitsplan uitbrengt.