Project
Start
januari 2012

Beroepenregistraties eerstelijnszorg

Duur: 2012 e.v.

De aanbodregistraties van zorgprofessionals sprelen een belangrijke rol bij het monitoren van de balans tussen vraag en aanbod van deze beroepsbeoefenaren. Al vele jaren beschikt het Nivel over de aanbodregistraties van: huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Doel beroepsregistraties
De gegevens uit deze registraties worden onder andere gebruikt voor statistische doeleinden, als basisinformatie voor beleidsevaluaties en als basis- referentiegegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Het primaire doel van de beroepenregistraties is het verzamelen van gegevens over het aanbod van huisartsen, verloskundigen fysiotherapeuten op landelijk niveau voor onder andere;
- het opstellen van cijfermatige overzichten over het aanbod
- het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van beroepen in de gezondheidszorg
- het trekken van steekproeven voor onderzoek van het Nivel
- (onder bepaalde voorwaarden) verstrekken van gegevens aan derden (bijvoorbeeld voor KiesBeter.nl)

Werkwijze
De gegevens voor de registraties worden op verschillende manieren verkregen te weten:
- schriftelijke vragenlijsten
- telefonische interviews
- via internet-vragenlijst
- opnemen van gegevens uit registraties van derden
De enquêtegegevens worden door de administratieve medewerkers verwerkt en/of gecontroleerd

Resultaten
Op basis van bovengenoemde registraties worden rapportages samengesteld over het aantal, kenmerken en spreiding van huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor Nivel publicaties en anderzijds voor statistische overzichten van andere organisaties. Een deel van de gegevens worden doorgeleverd aan de publiekswebsite “KiesBeter.nl” van het RIVM.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS