Project
afgesloten

Capaciteitsraming forensisch geneeskundigen

Duur: november 2009 - juni 2010

De kamer Sociale Geneeskunde van het Capaciteitsorgaan heeft besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de huidige en toekomstige capaciteit aan gemeentelijke lijkschouwers in Nederland. Het vaststellen van het aantal forensisch artsen in Nederland is door deze verschillende registraties en overgangregelingen complex, en daarmee ook het volgen van de ontwikkelingen binnen deze groep in termen van in-, uit- en doorstroom. Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) constateert ook dat er sprake is van vergrijzing van de beroepsgroep die thans als Arts M&G geregistreerd is in het SGRC-register, en een lage instroom in de profielopleiding forensisch arts. Hierdoor zou op termijn een tekort aan forensisch artsen in Nederland kunnen ontstaan (er vanuit gaande dat er momenteel voldoende forensisch artsen zijn en de vraag naar forensisch artsen niet zal dalen). Of en in welke tempo dit probleem zich zal voordoen vormt de centrale vraag van dit project.

Wat is het huidige arbeidaanbod aan forensisch geneeskundigen en hoe zal zich dat de komende 10 a 15 jaar ontwikkelen? Hoe verhoudt dit aanbod zich tot de huidige en toekomstige vraag naar de diensten die forensisch geneeskundigen leveren? Hoe zien de parameters anno 2009 er uit om het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan voor deze beroepsgroep toe te passen?

Analyse van registerdata, vragenlijstonderzoek, interviews en secundaire bronnen.

Een overzicht van alle relevante parameters om in 2010 het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan op de beroepsgroep van de forensisch geneeskundigen toe te kunnen passen, en de uitkomsten van een eerste capaciteitsraming om een opleidingplan voor deze beroepsgroep voor de komende 15 a 20 jaar op te stellen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan
In dit project werken we samen met
Forensisch Geneeskundig Genootschap