Project
afgesloten

CQI Huishoudelijke verzorging fase 1

Duur: december 2007 - maart 2008

Op 1 januari 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. De gemeente is met de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Eén van de meest in het oog springende nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten is de verantwoordelijkheid voor de Huishoudelijke Verzorging. Instellingen moeten ‘verantwoorde zorg’ bieden (doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht) en de Inspectie voor de Gezondheidzorg heeft een toezichthoudende taak. Bij haar toezicht hanteert IGZ een Kwaliteitskader. Daarnaast moet een gestandaardiseerd instrument beschikbaar komen om de cliëntervaringen met de huishoudelijke verzorging te kunnen monitoren.

Ontwikkeling van een conceptvragenlijst, CQ-index Huishoudelijke Verzorging, die aansluit bij het kwaliteitskader voor Verantwoorde Huishoudelijke Verzorging.

Deskresearch
Focusgroepsgesprekken
Conceptvragenlijst CQI Huishoudelijke Verzorging
Dit project wordt gesubsidieerd door
IGZ