Project
Start
januari 2012

Databank Communicatie in de zorg

Duur: jan 2012 - jan 2021

Sinds 1975 worden binnen het Nivel met behulp van video-opnames alledaagse gesprekken tussen zorgverleners en patiënten in een Databank vastgelegd en vervolgens bestudeerd. Er zijn thans ruim 16.000 opnamen verzameld in het kader van bijna dertig verschillende onderzoeksprojecten in zowel de eerste- als tweedelijns gezondheidszorg.

Doelen
De doelstellingen van de Databank Communicatie in de Gezondheidszorg zijn tweeledig:
In de eerste plaats worden activiteiten ontplooid om de opnamen fysiek toegankelijk te houden (door ze te digitaliseren) en de daaruit afgeleide observatiegegevens op een homogene wijze in computerbestanden onder te brengen. Dit maakt het eenvoudiger om uit de grote hoeveelheid gegevens snel eenduidige selecties te maken, en analyses op gecombineerde bestanden uit te voeren.
Op de tweede plaats maakt de Databank het mogelijk om op basis van deze secundaire gegevens beleidsrelevante onderzoeksvragen te genereren en te beantwoorden. Hiertoe formuleert de Databank jaarlijks een werkplan, waarin de inhoudelijke voornemens voor het komende jaar worden geformuleerd.

Vraagstellingen
De vraagstellingen voor 2012 en verder luiden: In hoeverre komen psychosociale signalen ter sprake in een huisartsconsult? Hoe komt een behandelplan voor patiënten met depressieve klachten tot stand? In welke mate passen praktijkondersteuners en huisartsen motiverende gespreksvoering toe in hun contacten met chronisch zieken? Wat zijn de effecten van een video-feedback interventie ter bevordering van patiëntgerichte consultvoering in de eerstelijn?

Methode
Analyse van secundaire gegevens, verzameld in de Databank Communicatie in de Zorg.

Verwachte resultaten
Factsheets en artikelen over genoemde vraagstellingen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS