Project
afgesloten

Databank Communicatie in de zorg 2008-2011

Sinds 1975 worden binnen het NIVEL en zijn voorganger, het NHI, gesprekken tussen hulpverleners en patiënten vastgelegd en bestudeerd. De doelstellingen van de Databank “Communicatie in de Gezondheidszorg” zijn tweeledig.
Er zijn in een periode van meer dan dertig jaar ongeveer 16.000 opnamen verzameld in het kader van bijna dertig verschillende onderzoeksprojecten.
In de eerste plaats worden daarom in het kader van de databank activiteiten ontplooit om de opnamen fysiek toegankelijk te houden (door ze te digitaliseren) en de daaruit afgeleide observatiegegevens op een homogene wijze in computer bestanden onder te brengen. Dit maakt het veel eenvoudiger om uit de grote hoeveelheid gegevens snel eenduidige selecties te maken, en analyses op gecombineerde bestanden uit te voeren.
De tweede doelstelling van de Databank is om op basis van deze secundaire gegevens beleidsrelevante onderzoeksvragen te genereren en te beantwoorden. Hiertoe formuleert de Databank jaarlijks een werkplan, waarin de inhoudelijke voornemens voor het komende jaar worden geformuleerd.
De vraagstellingen voor 2008 – 2009 luidden:
In hoeverre komen psychosociale signalen ter sprake in huisartsconsult?
Leefstijl: hoe vaak komt de verantwoordelijkheid van de patiënt ter sprake?
Is het nieuwe zorgstelsel een issue in het arts -patiënt contact?
De praktijkondersteuner in de huisartspraktijk: hoe groot is de zichtbaarheid voor de patiënt anno 2007?
In welke mate voldoet de communicatie over medicijngebruik en therapietrouw aan de normen die hierover in de huisartsen standaarden zijn gesteld.
Analyse van secundaire gegevens, verzameld in de databank Communicatie in de Zorg
Factsheets en artikelen over genoemde vraagstellingen
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS