Project
afgesloten

Denken en Doen, de eenzaamheid te lijf

Eenzaamheid komt veel voor onder Nederlandse ouderen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één ander persoon. Sociale eenzaamheid is gerelateerd aan het ontbreken van contacten met andere mensen waarmee men gemeenschappelijke kenmerken deelt. Sinds 2007 organiseert de Nederlandse Bridge Bond Denken en Doen, een project gericht op het vormen van sociale netwerken van ouderen. Binnen deze netwerken leren de deelnemers tijdens wekelijkse bijeenkomsten bridgen. Het bridgen is hierbij geen doel op zich, maar tevens een middel om sociale contacten tussen ouderen te stimuleren.
De vraagstelling van dit onderzoek luidt of deelname aan Denken en Doen leidt tot een toename van sociale contacten en afname van (sociale) eenzaamheid.
Voorafgaand, na 12 weken en na 1 jaar deelname wordt een vragenlijst afgenomen bij 250 deelnemers.
Verwacht wordt dat deelnemers aan Denken en Doen nieuwe sociale contacten opdoen en zich hierdoor minder eenzaam voelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Bridge Bond