Project
afgesloten

Een landelijk SMS -gebaseerd tijdsbestedingsonderzoek onder huisartsen in 2018

Door een tijdbestedingsonderzoek wordt informatie over de tijdsbesteding en capaciteit van huisartsen achterhaald. Deze informatie wordt mede gebruikt als input voor de capaciteitsraming voor huisartsen die door het Capaciteitsorgaan worden uitgevoerd en naar aanleiding waarvan de instroom tot de opleiding tot huisarts wordt bepaald. Het doel van deze capaciteitsramingen is te zorgen voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod binnen de huisartsenzorg, waardoor tekorten en overschotten aan huisartsen voorkomen kunnen worden.

In juni en begin juli 2018 nemen huisartsen deel aan één meetweek waarin ze Sms-berichten ontvangen over hun activiteit. Door hun antwoorden op deze berichten kan bepaald worden hoeveel uur men per week werkt en wat de tijdsbesteding is naar direct, indirect en niet-patiëntgebonden activiteiten. Middels een voor- en na-enquête wordt aanvullende informatie opgehaald.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan