Project
afgesloten

eHealth in de huisartsenzorg

Duur project: juli 2019 - juni 2020

Eind juni 2018 hebben de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), InEen, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het hoofdlijnenakkoord huisartsen afgesloten. In dit hoofdlijnenakkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg in de vorm van ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en de rol daarin voor digitalisering en de ontwikkeling van ICT-zorginfrastructuur in de huisartsenzorg.
Meer inzicht in succesvolle eHealth toepassingen die beschikbaar zijn binnen de huisartsenzorg en factoren die een succesvolle implementatie ervan beïnvloeden, biedt huisartsen een mogelijkheid om dergelijke toepassingen succesvol te implementeren in de praktijk. Dit om de kwaliteit van de zorg te waarborgen of te verbeteren en de zorg financieel toegankelijk te houden voor iedereen die zorg nodig heeft.
Het doel van dit onderzoek naar succesfactoren voor de implementatie van eHealth in de praktijk is om de inzet van succesvolle eHealth toepassingen in de dagelijkse praktijk te stimuleren.

Er staan hierbij twee onderzoeksvragen centraal, te weten:
1. Wat is er nodig om eHealth binnen de huisartsenzorg verder te implementeren?
2. Welke eHealth toepassingen leveren volgens de huisartspraktijk en patiënten een waardevolle bijdrage aan de huisartsenzorg?

De onderzoeksvragen zijn beantwoord middels een combinatie van kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek, namelijk:
• Multiple case studies waarbij goede voorbeelden van gebruik en implementatie van eHealth in de huisartsenzorg zijn bestudeerd bij zeven huisartsenpraktijken; en
• Analyse van relevante data uit de eHealth monitors van 2018 en 2019.

Ter beantwoording van de eerste onderzoeksvraag beschrijven we welke factoren, volgens de praktijk, van invloed zijn op een succesvolle implementatie van eHealth. Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag wordt er een globaal overzicht gegeven van succesvolle eHealth toepassingen, die vanuit de praktijk naar voren zijn gekomen. Dit geeft huisartsen en beleidsmakers handvatten voor de verdere implementatie van eHealth in de reguliere huisartsenzorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS