Project
afgesloten

Enquête werkzaamheid tandartsen in Nederland

Duur: maart 2010 - juni 2010

Het Capaciteitsorgaan heeft geconstateerd dat de kerncijfers die benodigd zijn voor de capaciteitsraming van de tandartsen in Nederland actualisering behoeven, met name wat betreft de mate van werkzaamheid van de huidige en toekomstig generatie werkzame tandartsen, alsmede het te verwachtte verloop onder deze beroepsgroep. Met het oog op de integrale raming die het Capaciteitsorgaan eind 2010 heeft gepland, is begin 2010 het noodzakelijke moment om de primaire basisgegevens te verzamelen.

• Hoe zien, op basis van secundaire analyse van BIG/NMT-registerdata en primaire analyse op basis van vragenlijstonderzoek onder tandartsen, de kernparameters van het op te stellen capaciteitsramingsmodel tandartsen 2010 en haar subonderdelen eruit?
• Wat kan, op basis de enquêteresultaten gezegd worden over de verschillen tussen tandartspraktijken, o.a. wat betreft het absoluut aantal cliënten en cliënten per fte?
• Met welke validiteits- en betrouwbaarheidsaspecten rond de kernparameters voor het op te stellen capaciteitsramingsmodel 2010 voor tandartsen moet rekening gehouden worden?

Na het verkrijgen van informatie en toegang tot de BIG (administratie)bestanden zal het steekproefkader worden bepaald, gestratificeerd naar geslacht en leeftijd. De enquête wordt afgestemd op de beschikbaarheid van persoons- en contactgegevens uit de BIG-registratie, de lopende ramingsenquête onder medisch specialisten en de input van NMT, ANT en Capaciteitsorgaan. De respondenten wordt daarbij zowel een papieren als een internetenquête aangeboden, om zoveel mogelijk aan de verschillende responsvoorkeuren tegemoet te komen. Aanvullend zal literatuur- en websiteonderzoek worden uitgevoerd.

Inzicht in de respons van tandartsen die als zodanig geregistreerd zijn in Nederland, hun werkzaamheid, uittredeleeftijd en geografische mobiliteit. Nadere bepaling van de parameters t.b.v. de capaciteitsramingen en opleidingsplanning van de mondzorg in Nederland.
Dit project wordt gesubsidieerd door
capaciteitsorgaan