Project
afgesloten

Epidemiologische studie naar de aard, omvang en ernst van adverse events in Nederlandse ziekenhuizen (Deel studie binnen het Onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid in Nederland)

Duur: 2005 - 2008

In een aantal buitenlandse studies is gebleken dat grote aantallen patiënten schade oplopen tijdens de behandeling in een ziekenhuis of zelfs voortijdig overlijden. Tot dusver zijn in Nederland geen epidemiologische gegevens bekend over hoe vaak patiënten schade oplopen in ziekenhuizen. Hiertoe is een epidemiologische studie naar adverse events in Nederlandse ziekenhuizen. Adverse events zijn onbedoelde uitkomsten die zijn ontstaan door het (niet) handelen van een zorgverlener en/of door het zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente beperking dan wel overlijden van de patiënt.

Meer inzicht verschaffen in de aard, ernst en omvang van ongewenste effecten en de daaruit voortkomende schade voor patiënten in de intramurale zorg in Nederland.

In 21 ziekenhuizen worden in totaal 4200 opnames van patiënten die zijn opgenomen in 2004 en 4200 opnames van patiënten die zijn overleden in het ziekenhuis in 2004 bestudeerd met behulp van retrospectief dossieronderzoek, uitgevoerd door verpleegkundigen en artsen.

Met het bepalen van de incidentie van adverse events in de Nederlandse ziekenhuizen wordt inzicht verkregen in de Nederlandse situatie. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van buitenlandse studies en dienen als een baseline (nulmeting) voor verdere interventiestudies om adverse events te reduceren in Nederlandse ziekenhuizen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Geïnitieerd door de Orde van Medisch specialisten Gefinancierd door het Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Vrije Universiteit Medisch Centrum/EMGO (prof. dr. G. van der Wal en dr. M. de Bruijne)