Project
afgesloten

Evaluatie 10 thema’s van het VMS Veiligheidsprogramma

Het VMS Veiligheidsprogramma is geïnitieerd door de brancheorganisaties van ziekenhuizen, medisch specialisten, verpleegkundigen en pariëntenorganisaties met als doel potentieel vermijdbare zorggerelateerde schade te verminderen. De eerste drie jaar (2008-2010) van het programma is veel tijd en energie gestoken in het bij elkaar brengen van kennis over het verbeteren van de tien geselecteerde thema’s en het vastleggen daarvan in handzame (evidence based) gidsen met adviezen voor zorgverleners. In de gidsen worden indicatoren beschreven die het ziekenhuis kan gebruiken om de voortgang van de implementatie van de gidsen te meten.
Het evaluatieonderzoek zal inzicht verschaffen in de mate waarin en wijze waarop de VMS thema’s geïmplementeerd zijn op verschillende niveaus van de ziekenhuisorganisatie. Ook zal gedurende de meetperiode geëvalueerd worden hoe de ziekenhuizen scoren op de individuele thema’s.
Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel, waarin door middel van indicatoren de mate van implementatie aan de hand van proces- en
uitkomstindicatoren wordt nagegaan. De indicatoren worden per meetmaand in beeld gebracht, zodat ook de ontwikkeling door de tijd heen inzichtelijk wordt. Deze resultaten zullen cijfermatig worden weergegeven en aangevuld worden met kwalitatieve contextinformatie. Laatstgenoemde informatie is essentieel om het verloop van het verbeterproces in ziekenhuizen beter te begrijpen ten einde toekomstige verbeterinitiatieven mogelijk meer op maat aan te kunnen bieden dan wel ziekenhuizen zelf meer inzicht te bieden in noodzakelijke randvoorwaarden.
Het onderzoek zal aan het eind van het veiligheidsprogramma een overzicht geven van de resultaten die geboekt zijn op de tien thema’s. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in hoe ziekenhuizen de implementatie van grootschalige verbeterprojecten kunnen aanpakken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VMS Veiligheidsprogramma
In dit project werken we samen met
EMGO+ instituut