Project
afgesloten

Evaluatie extra middelen Waardigheid & Trots in verpleeghuizen

Vanuit het programma ‘Waardigheid en trots’, zijn er extra middelen geregeld voor aanbieders van verpleeghuiszorg om te besteden aan een zinvolle daginvulling voor hun cliënten en aan deskundigheidsbevordering van professionals. Doel van dit onderzoek is inzicht geven in de effecten van de regeling in de praktijk.

Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de daginvulling voor individuele bewoners en deskundigheidsbevordering in verpleeghuizen verder te optimaliseren. Het onderzoek geeft namelijk inzicht in wat er veranderd is in het aanbod aan daginvulling en aan deskundigheidsbevordering. Goede voorbeelden zullen een inspiratiebron zijn voor andere zorgaanbieders. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in hoe cliëntenraden, ondernemingsraden en adviesraden (meer) betrokken kunnen zijn bij het beleid gericht op daginvulling in de verpleeghuiszorg.

Het totale onderzoek bevat de volgende mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderdelen, waarbij de effecten en ervaringen m.b.t. de regeling en zinvolle daginvulling vanuit verschillende gezichtspunten bestudeerd worden (triangulatie).
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS