Project
afgesloten

Evaluatie FKO fase 2

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) van het ministerie van VWS publiceerde in 2005 de beleidsnotitie “Een doelmatiger gebruik van geneesmiddelen”. Deze notitie gaf aan welke activiteiten VWS in de periode 2005-2007 ontwikkelde om een doelmatigere farmaceutische zorg te bewerkstelligen. Dit onderzoek evalueert een deel van deze activiteiten: het programma Farmaco Keten Ontwikkeling bestaande uit 29 projecten.
In hoeverre hebben de activiteiten die in het kader van het VWS-programma”Een doelmatiger gebruik van geneesmiddelen” zijn geïmplementeerd/ontwikkeld geresulteerd in effectiever geneesmiddelengebruik (wat betreft proces/structuur/uitkomsten)?
Per project wordt een gestructureerde SWOT-analyse uitgevoerd op basis van documentatie aangeleverd door de deelnemende projecten en interviews met de projectleiders, waarbij aandacht is voor zowel proces- en structuurkenmerken als uitkomsten.
Uit de analyse moet duidelijk worden welke activiteiten succesvol zijn in termen van grotere doelmatigheid van de farmaceutische patiëntenzorg. Hiervan zal verslag gedaan worden in een rapport en in een publicatie in een vakblad.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS