Project
afgesloten

Evaluatie van het DVN-project ‘Implementatie van de Diabetes Zorgwijzer type 2’

In 2008 heeft DVN de Diabetes Zorgwijzer type 2 ontwikkeld. Deze zorgwijzer is bedoeld om mensen met DM-2 een instrument in handen te geven, waarmee zij a) zelf kunnen vaststellen of zij alle zorg krijgen die ze volgens de Zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) behoren te krijgen, en b) zelf aan de slag kunnen om hun zelfmanagement te versterken. DVN wil de verspreiding en het gebruik van de zorgwijzer bevorderen.
In hoeverre werpen de inspanningen van DVN gericht op bevordering van de verspreiding en het gebruik van de zorgwijzer in vier regio’s (zorggroepen) hun vruchten af (effectevaluatie)? Wat zijn hierbij de bevorderende en belemmerende factoren (procesevaluatie)?
Proces en uitkomsten worden onderzocht bij mensen met DM-2 (primaire doelgroep), diabeteszorgverleners (primaire doelgroep) en ervaringsdeskundige vrijwilligers van DVN (intermediaire doelgroep). Onder mensen met DM-2 en diabeteszorgverleners worden op twee momenten (voormeting najaar 2010; nameting najaar 2012) enquêtes afgenomen. Daarnaast worden groepsgesprekken georganiseerd met mensen met DM-2 (najaar 2011) en ervaringsdeskundige vrijwilligers (najaar 2011 en begin 2013).
Inzicht in hoeverre de voorgenomen activiteiten van DVN leiden tot meer verspreiding en gebruik van de zorgwijzer. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in belemmerende en bevorderende factoren voor verspreiding en implementatie, dat kan worden meegenomen in het vervolgtraject voor het landelijk uitrollen van de zorgwijzer.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Diabetesvereniging Nederland (DVN) (met subsidie van het Nationaal Actieprogramma Diabetes)
In dit project werken we samen met
Mw dr. C. Baan, projectleider Diabetes RIVM (adviseur)